Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Orthography Transcription English 
1  pasa pɑʃʌ  pass 
2  basa bɑʃʌ  wild 
3  zapela sɑpɛlʌ  hat 
4  zabala sɑβʌlʌ  wide 
5  tirua tiɾuʌ  gunshot 
6  dirua diɾuʌ  money 
7  alta ɑltʌ  but 
8  alda ɑldʌ  move 
9  korda kɔɹdʌ  rope 
10  gorda ɡɔɹdʌ  hide 
11  paga pɑɡʌ  wage 
12  gaka ɡɑtʌ  to lock 
13  manua mɑnuʌ  order 
14  nanua nɑnuʌ  midget 
15  lama lɑmʌ  blade 
16  lana lɑnʌ  work 
17  oloa ɔlwʌ  wheat 
18  olloa ɔʎwʌ  chicken 
19  sari ʃɑɾi  worth 
20  sarri ʃɑri  later 
21  tto cɔ  you, child talk 
22  jo cɔ  hit 
23  etzela ɛtsɛlʌ  there was not 
24  etxola ɛtʃɔlʌ  cabin 
25  santo sɑntɔ  saint 
26  sango ʃɑŋɡɔ  foot 
27  alaba ɑlʌbʌ  daughter 
28  ene ɛrɛ  mine 
29  indara indɑrʌ  strength 
30  ona ɔnʌ  good 
31  unsa ɔnʃʌ  fine 
32  ainzina aɹnsinʌ  forward 
33  oina ɔɹnʌ  footwear 
34  aurten aʊɹtɛn  this year 
35  eurra ɛurʌ  wood