Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Orthography Transcription English 
1  pasa pɑsʌ  pass 
2  basa bɑsʌ  wild 
3  zapela sɑpɛlʌ  hat 
4  zabala sɑβɑlʌ  wide 
5  tirua tiɾuʌ  gunshot 
6  dirua diɾuʌ  money 
7  alta ɑltʌ  but 
8  alda ɑldʌ  move 
9  korda kɔɹdʌ  rope 
10  gorda ɡɔrdʌ  hide 
11  paga pɑɣʌ  wage 
12  gaka ɡɑkʌ  to lock 
13  manua manwʌ  order 
14  nanua manwʌ  midget 
15  lama lɑmʌ  blade 
16  lana lanʌ  work 
17  santo sɑntɔ  saint 
18  sango sɑŋɡɔ  foot 
19  oloa ɔlwʌ  wheat 
20  olloa ɔʎwʌ  chicken 
21  sari sɑɾi  worth 
22  sarri sɑri  later 
23  tto cɔ  you, child talk 
24  jo jɔ  hit 
25  etzela ɛtsɛlʌ  there was not 
26  etxola ɛtʃɔlʌ  cabin 
27  alaba ɑlɑβʌ  daughter 
28  ene ɛnɛ  mine 
29  indara indɑrʌ  strength 
30  ona ɔnʌ  good 
31  unsa ɔnsʌ  fine 
32  ainzina ɑnsinʌ  forward 
33  oina ɔinʌ  footwear 
34  aurten aʊɹtɛn  this year 
35  eurra eɣuɹʌ  wood