Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Efik English 
1 àba  forty 
2 ábj͡à  adept 
3 àbw͡á  dogfish 
4 àdá  barren woman 
5 àdj͡àɣá  eldest daughter 
6 ádw͡à  squirrel 
7 àfan  a kind of fish 
8 áfj͡a  snare 
9 ákàj  forest 
10 àkw͡â  big 
11 ák͡pa  river 
12 ámà  hammer 
13 ádàn  jaundice 
14 mj͡áŋa  writhe 
15 ànaŋ  eighty 
16 áña  corn 
17 inw͡ɛ́n  bird 
18 ñɔ́ŋ  go home 
19 nj͡ɔ́ŋ  be long 
20 ńsa  spear grass 
21 ásj͡ak  grub 
22 sw͡à  despise 
23 átâ  expert 
24 tj͡ɛ̀nɛ́  imitate 
25 átwà  palm wine 
26 àwa  blueness 
27 áŋw͡a  field 
28 úruk  rope 
29 ùrw͡a  week 
30 útim  times 
31 útin  sun 
32 ùtáŋ  splint 
33 útib  creek 
34 ùtit  consequence 
35 ŋw͡ɛ̀d  book 
36 sák  laugh 
37 nw͡ɛk  crush 
38 m̀ba  fatigue 
39 m̀bɛ̂  stupid 
40 m̀bí  ambush 
41 ḿbò  group 
42 ḿbɔ  seedling 
43 kpù  escape 
44 ɛ́ba  breast 
45 ìba  both 
46 óbù  ashes 
47 ɔ́bɔ̀  he took 
48 ùbɛ̂  a kind of fruit 
49 káj  tired 
50 dɛ́j  lick 
51 ḿboj  wattle 
52 fɔ̀j  nudge 
53 kw͡ì  shut 
54 káp  carve 
55 kɛ́t  aim 
56 kít  snub 
57 kɔ̀t  net 
58 kót  call 
59 kút  see 
60 fɔ́p  burn 
61 dìɣi  trample 
62 dɛ́ɣɛ  muddle 
63 dàɣá  abandon 
64 júɣɔ  be full 
65 òk͡poɣo  gold 
66 dɔ́ɣɔ  speak 
67 fùrɔ́  contract 
68 fára  be modest 
69 ḿbubit ɛyò  dusk 
70 ḿbubrɛyò  dusk 
71 fɛ́rɛ  be agile 
72 m̀frɛ̌  brain 
73 ḿfurɛ  brain 
74 ḿbiri  black soil 
75 dwòp  ten 
76 dwòbɛkj͡ɛt  eleven