Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Orthography IPA Gloss 
1  Mus muːs  puree 
2  muß mʊs  I must 
3  Ofen ˈʔoːfən  oven 
4  offen ˈʔɔfən  open 
5  Öfen ˈʔøːfən  ovens 
6  Tone ˈtoːnə  clay (pl.) 
7  Tonne ˈtɔnə  barrel 
8  beten ˈbeːʔn̩  to pray 
9  betten ˈbɛʔn̩  to make a bed 
10  Sehne ˈzeːnə  sinews 
11  Söhne ˈzøːnə  sons 
12  kennen ˈkɛnən  to know 
13  können ˈkœnən  can 
14  schon ʃoːn  already 
15  schön ʃøːn  pretty 
16  Ofen ˈʔoːfən  oven 
17  Öfen ˈʔøːfən  ovens 
18  diene ˈdiːnə  I serve 
19  Düne ˈdyːnə  dune 
20  dünne ˈdʏnə  thin 
21  Kissen ˈkɪsən  cushion 
22  küssen ˈkʏsən  to kiss 
23  Fuß fuːs  foot 
24  Füße ˈfyːsə  feet 
25  Kuß kʊs  kiss 
26  Küsse ˈkʏsə  kisses 
27  Düne ˈdyːnə  dune 
28  dünne ˈdʏnə  thin 
29  Bahn bɑːn  railway 
30  Bann ban  ban 
31  Bann ban  ban 
32  Bonn bɔn  Bonn 
33  bieten ˈbiːtʰən  to offer 
34  bitten ˈbɪtʰən  to request 
35  ihn ʔiːn  him 
36  in ʔɪn  in 
37  Weg veːk  way 
38  weg vɛk  away 
39  bitte ˈbɪtʰə  I request 
40  bitten ̪ˈbɪtʰən  to request 
41  bitter ˈbɪtʰɚ  please 
42  fahre ˈfɑːʁə  I drive 
43  fahren ˈfɑːʁən  to drive 
44  Fahrer ˈfɑːʁɚ  driver 
45  nein naɪn  no 
46  neun nɔɪn  nine 
47  Eile ˈʔaɪlə  haste 
48  Eule ˈʔɔɪlə  owl 
49  Laute ˈlautʰə  loud 
50  Leute ˈlœɪtʰə  people 
51  bar bɑːʁ  cash 
52  Paar pɑːʁ  a pair 
53  Gebäck ɡeˈbʰek  pastry 
54  Gepäck ɡeˈpʰek  luggage 
55  rauben ˈʁaubən  to rob 
56  Raupen ˈʁaupən  catterpillar 
57  Leib laɪpʰ  body 
58  Abschuß ˈ?apʃʊs  shooting 
59  danken ˈdaŋkʰən  to thank 
60  tanken ˈtaŋkʰən  to fill up with gas 
61  Sonde ˈzɔndʰə  probe 
62  sonnte ˈzɔntʰə  I sunned myself 
63  Seide ˈzaɪdʰə  silk 
64  Seite ˈzaɪtʰə  page 
65  Bund bʊntʰ  group 
66  bunt bʊntʰ  colorful 
67  Garten ˈɡaʁtʰn̩  garden 
68  Karten ˈkaʁtʰn̩  cards 
69  begehren beˈɡʰeːʁən  to desire 
70  bekehren beˈkʰeːʁən  to convert 
71  Pfennige ˈpfenɪɡə  pennies 
72  Pfennig ˈpfenɪç  penny 
73  Flug flʊkʰ  flight 
74  Fluch flʊx  curse 
75  Akt ʔaktʰ  act 
76  acht ʔaxtʰ  eight 
77  Krieg kʁiːkʰ  war 
78  kriech kʁiːç  crawl 
79  sagen ˈsɑːɡʰən  to say 
80  Sachen ˈsɑːxən  things 
81  kriegen ˈkʁiːɡən  to get 
82  kriechen ˈkʁiːçən  to crawl 
83  mein maɪn  my 
84  nein naɪn  no 
85  komisch ˈkɔmɪʃ  comical 
86  konisch ˈkɔnɪʃ  conical 
87  Kamm kam  comb 
88  kann kan  I can 
89  Sinne ˈzɪnə  minds 
90  singe ˈzɪŋə  I sing 
91  Finger ˈfɪŋəʁ  finger 
92  Vorstellung ˈfoːʁʃtəlʊŋ  introduction 
93  Ring ʁɪŋ  ring 
94  Fink fɪŋkʰ  finch 
95  singen ˈzɪŋən  to sing 
96  sinken ˈzɪŋkən  to sink 
97  Narren ˈnaʁən  fool 
98  knarren ˈknaʁen  to creak 
99  nicken ˈnɪkən  to nod 
100  knicken ˈknɪkən  to crack 
101  fahren ˈfaʁən  to drive 
102  Waren ˈvaʁən  wares 
103  Löffel ˈlœfɫ  spoon 
104  Löwe ˈløːvə  lion 
105  hoffen ˈhɔfən  to hope 
106  Novelle nɔˈvələ  novel 
107  auf ʔauf  on 
108  Schlaf ʃlaf  sleep 
109  Skandal ˈskʰandʰal  scandal 
110  Smaragd smaˈʁagtʰ  emerald 
111  Slawe ˈslavə  Slav 
112  Sphäre ˈsfɛʁə  sphere 
113  Weißen ˈvaɪsən  whitening 
114  Weisen ˈvaɪzən  ways 
115  Weizen ˈvaɪtsən  wheat 
116  sauber ˈsaubʰəʁ  clean 
117  Zauber ˈtsaubʰəʁ  magic 
118  wissen ̈ˈwɪsən  to know 
119  wischen ˈvɪʃən  to wipe 
120  Bus bʊs  bus 
121  Busch bʊʃ  bush 
122  besser ˈbɛsəʁ  better 
123  Becher ˈbɛçəʁ  mug 
124  weiss vaɪs  I know 
125  weich vaɪç  soft 
126  misch mɪʃ  mix 
127  mich mɪç  me 
128  feil faɪɫ  I file 
129  Pfeil pfaɪɫ  arrow 
130  Apfel ˈʔɛpfɫ̩  apple 
131  Bach bax  stream 
132  Bäche ˈbɛçə  streams 
133  Bruch bʁʊx  fraction 
134  Brüche ˈbʁʏçə  fractions 
135  ja jɑː  yes 
136  Bajonett ˈbajɔnɛtʰ  bayonette 
137  dort dɔʁtʰ  there 
138  Docht dɔxtʰ  wick 
139  Jahr jɑːʁ  year 
140  ja jɑː  yes 
141  wir viːʁ  we 
142  wie viː  how 
143  Reben ˈʁeːbən  vines 
144  leben ˈleːbən  to live 
145  Worte ˈvɔʁtʰə  words 
146  wollte ˈvɔɫtʰə  I wanted 
147  Wahl vɑːɫ  election 
148  wahr vɑːʁ  true 
149  sparen ˈʃpɑːʁən  to save 
150  Stadt stat  city 
151  schlafen ˈʃlafən  to sleep 
152  Schnee ʃneː  snow 
153  schmal ʃmaɫ  narrow 
154  schwarz ʃvaʁts  black 
155  Schrank ʃʁankʰ  cupboard 
156  lispeln lɪspɛɫn  to lisp 
157  Osten ˈʔɔstən  east 
158  fast fastʰ  almost 
159  Qualle kvalə  jellyfish 
160  Quark kvaʁkʰ  curd cheese 
161  Fischer's Fritze fischt frische Fische. fɪʃəʁz fʁɪtsə fɪʃtʰ fʁɪʃə fɪʃə   
162  Frische Fische fischt Fischer's Fritze. fʁɪʃə fɪʃə fɪʃtʰ fɪʃəʁz frɪtsə   
163  Rotkäppchen - Es war einmal eine kleine süße Dirne, die hatte jeder man lieb, der sie nur ansah, am aller liebsten aber ihre Großmutter, die wußte gar nicht, was sie alles dem Kinde geben sollte. Einmal schenkte sie ihm ein Käppchen von rotem Samt, und weil ihm das so wohl stand und es nichts anderes tragen wollte, hieß es nur das Rotkäppchen. ˈʁotkɛpʃən - ʔɛs vaʁ ʔaɪnmal ʔaɪnə klaɪnə zʊsə dɪɫnə diː hatə jedeʁ man liːb dɛʁ ziː nʊʁ ˈʔanzɑː ʔam ˈʔalə ˈliːbstən ˈʔabɚ iːʁə gʁoːsmʊtəʁ diː ˈvʊstə gaʁ nɪçt vas ziː ˈʔaləs dɪm ˈkɪndə geɪben zɔɫtə ˈʔaɪnmal ˈʃenktə ziː ʔiːm ʔaɪn ˈkɛpʃən fɔn ˈʁotəm zamt ʔɛn vaɪɫ ʔiːm das so voːɫ ʃtantʰ ?ɛnd ʔɛs nɪçts andəʁs mɪa tʁaɡən vɔɫtə hiːs ɛs nʊə das ˈʁotkɛpçən