Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Orthography IPA Gloss 
1  Paß pʰɑs  passport 
2  Baß b̥ɑs  bass 
3  Tasse ˈtʰɑsə  cup 
4  das d̥ɑs  the 
5  Kunst kʰunstʰ  art 
6  Gunst ɡ̥unstʰ  favour 
7  Pfand p͡fɑnd̥  deposit 
8  Weizen ˈvaɪtsən  wheat 
9  Faß fɑs  barrel 
10  was vɑs  what 
11  weißen ˈvaɪsən  to whitewash 
12  weisen ˈvaɪzən  to show 
13  rauschen ˈʁaɷʃən  to rush 
14  Genie ˈʒɛniː  genius 
15  rauchen ˈʁaɷxən  to smoke 
16  Rasse ˈʁɑsə  race 
17  hasse ˈhɑsə  I hate 
18  hemmen ˈhɛmən  to hamper 
19  Hennen ˈhɛnən  hens 
20  hängen ˈhæːŋən  to hang 
21  lasse ˈlɑsə  I let 
22  Jacke ˈjɑkʰə  jacket 
23  bieten ˈb̥iːtʰən  to offer 
24  bitten ˈb̥ɪtʰən  to plead 
25  beten ˈb̥eːtʰən  to pray 
26  bäten ˈb̥æːtʰən  to plead 
27  Betten ˈb̥ɛtʰən  beds 
28  Bahn b̥ɑːn  rail 
29  Bann b̥ɑn  spell 
30  bitte ˈb̥ɪtʰə  please 
31  hüte ˈhyːtʰə  I quarrel 
32  Hütte ̪ˈhʏtʰə  hut 
33  Höhle ˈhøːlə  cavern 
34  Holle ˈhœlə  hell 
35  fohlen ̈ˈfoːlən  to fool 
36  vollen ˈfʌlən  they fool 
37  buhle ˈbuːlə  I strive 
38  Bulle ˈbɷlə  bull 
39  leite ˈlaɪtʰə  I lead 
40  Laute ˈlaɷtʰə  lute 
41  Leute ˈlɔɪtʰə  people 
42  Tasse ˈtʰɑsə  cup 
43  bitten ˈb̥ɪtʰən  to plead 
44  bunt b̥uːntʰ  colorful 
45  Stuhl ʃtʰuːl  chair 
46  piep pʰiːpʰ  peep 
47  Dieb d̥iːb̥  thief 
48  Kohle ˈkʰoːlə  coal 
49  Kehle ˈceːlə  throat 
50  Gosse ˈɡ̥ʌsə  gutter 
51  gießen ˈ iːsən  to water 
52  Höfe ˈhøːfə  yards 
53  Löwe ˈløːvə  lion 
54  wischen ˈvɪʃən  to polish 
55  Kirche ˈciːʁʃə  church 
56  Bücher ˈb̥yːʃə  books 
57  Milch miːltʃ  milk 
58  Mönch ˈmøːntʃ  monk 
59  Hütchen ˈhyːtʃən  hat 
60  möchte ˈmøxtʰə  I would like 
61  Nächte ˈnɛːxtʰə  nights 
62  Führer ˈfyːʁəʁ  leader 
63  führt ˈfyːʁtʰ  he leads 
64  für fyːʁ  for 
65  lasse ˈlɑsə  I let 
66  will vɪl  he wants