Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Cherepon English 
1  ɔba  hand 
2  ebi  nut (kernel) 
3  ɛbɪ  oil palm nut 
4  abɪ  oil palm 
5  àbàá  stick 
6  àdɛ́  cutlass 
7  adɔ  weeding 
8  ɔde  food made from corn flour 
9  idi  odum 
10  ɛdɛ  large mushroom 
11  ɔfa  fence 
12  áfe  rope 
13  eferi  sweat 
14  efũ  air 
15  ɛfɛ  real 
16  àhɛ́  noon, afternoon 
17  ɛhɛ  guinea worm 
18  ihi  rubbish 
19  ihu  fufu 
20  àkɛ́  boundary 
21  iko  one 
22  aku  he cut 
23  ɛkɔ  Nature's call 
24  ɔlɛ  illness 
25  alɛ̀  he is ill 
26  álɛ́  water pot 
27  æli  medicine 
28  ɔla  name of fetish 
29  ɛmɛ  rubber 
30  ɔme  way of swallowing 
31  ámɪ  stomach 
32  ɔ̀ná  leg 
33  oni  meat 
34  aní  mother 
35  ani  tsetse fly 
36  ano  mouth 
37  ásà  broom 
38  ɔso  ear 
39  asi  waist 
40  asɔ  he bought it 
41  osu  character 
42  ɔta  cloth 
43  ɔtá  hatred 
44  ɪto  feather 
45  atõ  bottom 
46  ɔtɛ  roasting 
47  iw̃a  palm branch stick 
48  awi  calabash 
49  ɔwɔ  snake 
50  ɔw̃a  looting 
51  ayi  tree 
52  àjɪ̀ɛ́  he says 
53  ayú  a thief 
54  ód̠ɥé  yam 
55  ɛ́ɟɪ  fire 
56  iɟira  broken piece of pot 
57  at̠ɕɔ̀  mattock 
58  at̠ɕu  soup 
59  nt̠ɕu  water 
60  t̠ɕu  take 
61  akyi  knife 
62  kya  room 
63  kỹɛ  change 
64  ak͡pà  he is tall 
65  ak͡pē  fetish 
66  ɛk͡pɛ  old farm 
67  óɲà  wringing 
68  enyɔ  maggots 
69  ɛʃé  sap