Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Transcription with Tones  English Gloss
1  kɯt¹  to get up
2  kəkɯt²  tame 
3  mɯt³  untidy (forest) 
4  mɯt⁴  to have pity for 
5  kəlɯk¹  to choke (while drinking) 
6  kəmɯk²  sweat 
7  kəmlɯk³  to wake somebody up 
8  lɯk⁴  cloudy (as a liquid) 
9  kəlɯŋ¹  older sibling 
10  thɯŋ²  bamboo shoot 
11  (ŋaa) lɯŋ³  to lie with one's face up 
12  lɯŋ⁴  deep 
13  dɯŋ¹  on, above 
14  kənɯŋ²  gum 
15  krɯŋ³  half 
16  kənɯŋ⁴  rice straw 
17  cɯŋ¹  steep 
18  kətɯŋ²  thin (not thick) 
19  tɯŋ³  pus 
20  kətɯŋ⁴  chicken nest 
21  lak¹  stake 
22  (plɔŋ¹) kəɲak²  crisp rice 
23  (pic³) lak³  asleep 
24  kəlak⁴  to fall down (things) 
25  tum¹  water jar 
26  pum²  node 
27  kum³  to smoulder 
28  cum⁴  vine 
29  puŋ¹  pregnant 
30  kətuŋ²  a kind of melon 
31  puŋ³  the entrails of animals 
32  puŋ⁴  watermelon 
33  tuŋ¹  egg 
34  kətuŋ²  kind of melon 
35  kuŋ³  belly 
36  puŋ⁴  watermelon 
37  kənuj¹  jackfruit 
38  thuj²  wasp 
39  kətuj³  the roof of a boat 
40  kəmuj⁴  body dirt 
41  kriit¹  to cut open 
42  kəkriit²  cricket 
43  ciit³  to wipe 
44  kiit⁴  to pour 
45  ceet¹  to whittle 
46  ceet²  sambhar deer 
47  peet³  plague 
48  peet⁴  hips 
49  keet¹  to chew 
50  kəneet²  comb 
51  kəteet³  chilli pepper 
52  peet⁴  hips 
53  teew¹  right (not left) 
54  peew²  late evening 
55  teew³  to crow 
56  meew⁴  fish 
57  kəleew¹  to break out (of a fire) 
58  kəleew²  hairy eggplant 
59  pleew³  fire 
60  meew⁴  fish 
61  ceew¹  to go 
62  pheew²  three 
63  ceew³  curry 
64  meew⁴  fish 
65  mɛɛw¹  cat 
66  kənɛɛw²  small hand-spade 
67  kənɛɛw³  sickle 
68  prɛɛw⁴  be quiet 
69  lɛɛk¹  chicken  
70  klɛɛk²  powdered 
71  lɛɛk³  to exchange 
72  kriŋ³ krɛɛk⁴  myna bird 
73  lɛɛk¹  chicken 
74  pɛɛk²  wet 
75  pɛɛk³  to laugh 
76  (tɔɔ³) kənɛɛk⁴  to mock 
77  rəkɛɛŋ¹  elbow 
78  chɛɛŋ²  burnt 
79  kəcɛɛŋ³  eaves 
80  (cɔʔ³) rəŋɛɛŋ⁴  a kind of plant 
81  kətɛɛŋ¹  tripod 
82  (kəɲaam²) kətɛɛŋ²  the small finger 
83  kəcɛɛŋ³  the eaves 
84  kətɛɛŋ⁴  ditch 
85  (mooj⁴) lɛɛŋ¹  time (clf.) 
86  kəlɛɛŋ²  floor 
87  kəlɛɛŋ³  young girl 
88  kəmɛɛŋ⁴  jaws 
89  kənɛɛŋ¹  kind of climber 
90  kəmɛɛŋ²  soot 
91  suk¹ mɛɛŋ³  mustache 
92  kəmɛɛŋ⁴  jaws 
93  kəphlɤɤŋ¹  gun 
94  kətɤɤŋ²  palate 
95  jɤɤŋ³  high 
96  kəmɤɤŋ⁴  chin 
97  kaap¹  road 
98  khaap²  itchy 
99  rəkaap³  bamboo 
100  kaac⁴  to spill 
101  saap¹  tasteless 
102  saap² (hɤɤj²)  dawn 
103  raap³  to wash (things) 
104  kəlaak⁴  to swallow 
105  klaat¹  to sharpen 
106  kaat²  near 
107  caat³  ground lizard 
108  klaat⁴  termite 
109  (chiim²) kəcaat¹  kind of fishing bird 
110  caat²  knife 
111  caat³  ground lizard 
112  (pɔh³) kənaat⁴  fireplace 
113  (chiim²) kəmaat¹  vulture 
114  kəchaat²  veranda 
115  kəmaat³  rhinoceros 
116  (pɔh³) kənaat⁴  fireplace 
117  saac¹  to throw away (e.g. water) 
118  saap² (hɤɤj²)  dawn 
119  laac³  lightning 
120  kaac⁴  to spill 
121  paak¹  to rise 
122  paak²  sagging 
123  plaak³  to split (firewood) 
124  kəlaak⁴  to swallow 
125  kəwaak¹  spade 
126  (chiim²) kənaak²  crow 
127  (chiim²) waak³  (no gloss given)
128  jaa¹ waak⁴  cockroach 
129  kətaak¹  peas 
130  kətaak²  tongue 
131  taak³  water 
132  kəlaak⁴  swallow 
133  məhaam¹  blood 
134  kəŋaam²  husk 
135  kəŋaam³  bee 
136  ŋaam⁴  sweet 
137  thaam¹  to ask 
138  thaam²  crab 
139  ŋaam³  fork (of tree) 
140  ŋaam⁴  sweet 
141  kənaaŋ¹  the ridge of a roof 
142  kəhaaŋ²  stiff and tired 
143  kəmaaŋ³  orphan 
144  kənaaŋ⁴  beads 
145  kɛh¹ kəlaaŋ¹  earthen pot 
146  kəhaaŋ²  stiff and tired 
147  kəlaaŋ³  ear  
148  kəlaaŋ⁴  sand 
149  daaŋ¹  old (of things) 
150  khlaaŋ²  hawk 
151  raaŋ³  to carry by two or more people 
152  mlaaŋ⁴  bright, clear 
153  kəmaaj¹  widow 
154  (krɯp¹) kəphaaj²  a kind of eggplant 
155  praaj³  (see) not clearly 
156  maaj⁴  Don't. 
157  paaj¹  to throw 
158  kəpaaj²  palm (of the hand or foot) 
159  kəpaaj³  to wear across the shoulder 
160  paaj⁴  two 
161  kəmuuc¹  lemongrass 
162  kəmuuc²  ghost 
163  muuc³  to dive 
164  luuc⁴  soft 
165  suuc¹  to make offering of food to the spirit 
166  suuc²  ant 
167  (meew⁴) kəmluuc³  a kind of fish 
168  luuc⁴  soft 
169  poot¹  to cut 
170  coot²  to vomit 
171  kəpoot³  corn, maize 
172  poot⁴  green (of fruit) 
173  khoot¹  to bite (note: this item missing from first speaker 
174  khoot²  mosquito (note: this item missing from first speaker)  
175  (p)loot³  firefly 
176  poot⁴  young, green (of fruit) 
177  ʔooc¹  to take 
178  kənooc² (thuh¹)  nipple 
179  looc³  to steal 
180  (mrɛɛk⁴) mrooc⁴  to smile happily 
181  looj¹  to swim 
182  (meew⁴) kəklooj²  snake-headed fish 
183  looj³  pointed 
184  rooj⁴  alive 
185  kəmooj¹  clf. for fruit 
186  kənooj²  carapace 
187  (toot¹) kənooj³  knee 
188  mooj⁴  one 
189  rɔɔp¹  to embrace 
190  krɔɔp²  crisp 
191  lɔɔp³  to keep 
192  lɔɔp⁴  gadfly 
193  kəmlɔɔk¹  scepula 
194  kənɔɔk²  pole for carrying 
195  lɔɔk³  to peel 
196  mlɔɔk⁴  salty 
197  sɔɔk¹  placenta 
198  (cɔʔ³) sɔɔk²  mango 
199  (cɔʔ³) pɔɔk³  a kind of fruit 
200  pɔɔk⁴  fog, mist 
201  phrɔɔk¹  squirrel 
202  plɔɔk²  mud 
203  plɔɔk³  ivory 
204  pɔɔk⁴  fog, mist 
205  (piiŋ¹) ŋɔɔm¹  over ripe 
206  sɔɔm²  chickens (passive) 
207  lɔɔm³  liver 
208  rəŋɔɔm⁴  shady 
209  ŋɔɔn¹  thatchgrass 
210  khɔɔn²  rat 
211  tɔɔn³  to hit the target 
212  (cɔɔŋ⁴) nɔɔn⁴  alone 
213  kɔɔŋ¹  anklet 
214  kɔɔŋ²  green frog 
215  kɔɔŋ³  (no gloss given)
216  klɔɔŋ⁴  log 
217  kətɔɔŋ¹  six 
218  tɔɔnŋ²  frightened 
219  tɔɔŋ³  gold 
220  cɔɔŋ⁴  we 
221  sɔɔŋ¹  dance 
222  kəlɔɔŋ² - kəsɔɔŋ²  rainbow 
223  nɔɔŋ³  mountain 
224  cɔɔŋ⁴  we 
225  kəmɔɔj¹  to roll 
226  kəmɔɔj² (pleew³)  spark 
227  kəpɔɔj³  (to come) after 
228  kəmɔɔj⁴  to dibble 
229  (bɔɔk¹) kətɔɔj¹  dibble 
230  tɔɔj²  before 
231  (taaj³) tɔɔj³  the nape of the neck 
232  rɔɔj⁴  housefly 
233  kənɔɔj¹  fishing spear 
234  kənɔɔj²  the comb of fowls 
235  rɔɔj³  to climb 
236  rɔɔj⁴  housefly