Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Alternate Transcription IPA English 
1  mǎ mǎ  horse 
2  mân mã̂n  be slow 
3  mǎnɡ mã̌ŋ  be busy 
4  mâi mâi  sell 
5  māu māɷ  cat 
6  wǎn wã̌n  to play 
7  dě tə̌  obtain 
8  yè jɛ̀  also 
9  wò wɔ̀ 
10  kèn kœ̃̀n  be willing to 
11  lènɡ lə̃̀ŋ  be cold 
12  lêi lêi  be tired 
13  lǒu lǒɷ  building 
14  èr èr  two 
15  pǐ pʰǐ  skin 
16  pīn pʰĩ̄n  spell out 
17  pǐnɡ pʰĩ̌ŋ  be level 
18  kū kʰū  cry 
19  lǔnɡ lɔ̌ŋ  dragon 
20  nyù nỳ  female 
21  yûn ýɛ̀n  to ship (goods) 
22  shř ʃœ̌  ten 
23  pén pʰɛ̃́n  basin 
24  bèn pɛ̀n  volume 
25  těnɡ tʰə̃̌ŋ  ache 
26  dēnɡ tə̃̄ŋ  lamp 
27  N/A N/A  (to cry) 
28  ɡû kû  to hire 
29  měn mɛ̃̌n  door 
30  hěnɡ nə̃̌ŋ  be able to 
31  fēn fɛ̃̄n  to divide 
32  lènɡ lə̃̀ŋ  be cold 
33  hǔ hǔ  lake 
34  yé jé  also 
35  wêi wêi  to feed 
36  chū tṣʰū  emerge 
37  chr̄ ʃȳ  to eat 
38  chī tʃʰī  seven 
39  chyǎn tʃʰiɛ̃̌n  money 
40  chyû tʃŷ  to go 
41  jr̀ tʃỳ  paper 
42  jī tʃī  chicken 
43  jyû tsœ̂  sentence 
44  shū ṣū  book 
45  rěn ʒə̃̌n  man 
46  ʒŷ  sun 
47  tsâi tsʰâi  vegetable 
48  dzâi tsaî  again 
49  dẑ tsœ̂  character 
50  sâi sâi  to compete 
51  syī ʃī  west 
52  rêh ʒə̂  heat 
53  hoû hoɷ̂  thick 
54  hǒh pɷɔ  thin 
55  hēh hēi  black 
56  běh pǎi  white 
57  dzào tsàɷ  early 
58  nào nàɷ  annoyed 
59  hsīen ʃīə̃n  fresh 
60  hsīn ʃɩ̄ːn  new 
61  laò laɷ̀  old