Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Cacua in Transcription Spanish Translation English Translation 
1  Hẽ̄yě Wítdìʔ ʔãhɨ̄yʔèhèčàʔ Wĩ̀bèh kȭddã̀ʔ yã́wyàpbèh, Wĩ̀Wɨ́bdeyhɨ̄y, kã̄dhìʔ bē híwì ʔã̀tbèhèptàbē. Dĩ̄hàt hōy, pã́dìʔdĩ̀t kã̄ddìʔ hɨ̄yʔɨ̄pbhōy, bèh, kã̄dhĩ̀ʔ Wɨ́bbèh, kã̄d ʔã̀bẽ́wdìʔ bɨ̄gràhhɨ̄ybì, kã̄d bíkdìʔ yɨ̃̄dyã̌dbèh, dĩ́hĩ̀ʔhèʔ kā Wɨ́bɨ̀p dĩ̄h, kã̄d Wɨ́bhã̄wʔ, Wíthĩ̀ʔ Aquileo čẽ́dèwã̀ Wít yɨ̃̄dbèh, bèháyàʔ hɨ̃̀bɨ̀pdìʔ yɨ̃̄dWã̄ʔhɨ̄ybì, kã̄dhìʔ Wíttìʔ yɨ̃̄dWã̄ʔhɨ̄ybì, kã̄dhìʔ Wíttìʔ yɨ̃̄dWã̄ʔhɨ̄ybì, kȭdbó yápbèh, Wít yɨ̃̄dyápbèh, kã̄d yɨ̃̄dbèh, ʔã̀ʔɨ̃̀wɨ̀phĩ̀dìʔ bɨgràhhɨ̄ybì, kã̄d yápbèh kã̄d, ʔã̀yã̀hàphĩ̀. Čẽ́dàtpàʔdã̀ʔ ʔã̀yã̀hàčàʔ Wítdìʔ Wã̄yã̀hàčàʔ hīpõ̀dìʔ tɨ̃́hɨ̀dã̀phĩ̀. Wĩ́tɨ̃́hɨ̀dã̀čàʔ yã́wyã̀ʔbèhèphĩ̀. Yã́wyã̀ʔbèh, Wĩ̀yɨ̃̄d, Wĩ̀yɨ̃̄dWã̄ʔkã̄dbē. Yówɨ́kdàʔ Wẽhdìʔ ʔã̀bèhèčàʔ Wã́pà téyʔtóàʔbèh, Wĩ̀tóàʔbèh, Wĩ̀tóàʔdèybèhèčàʔ kã̄d tóàʔdèybèhàt ʔẽ̀d, kã̄d yòbóprìʔ Wĩ̀pɨ́ddèybèhèphĩ̀. Pɨ́ddèybèh, Wĩ̀tóàʔbèhèčà? kã̄d hɨ̄yàbèʔ kã̄dàbèʔ ʔã́ĩ́tɨ̃̀hɨ̀dã̀phĩ̀. ʔã̀tɨ̃̀hɨ̃̀àt ʔẽ̀ddĩ̀t Wĩ̀hōydèybèhèčàʔ ʔã̀Wɨ́byɨ̃̄dtɨ̃̀hɨ̀dã̀phĩ̀. ʔã̀tWɨ́bʔābbèhèptàbē. Wɨ́bʔābbèh, ʔã̀Wɨ́bʔābbèhèčàʔ Wĩ̀yɨ̃̄dʔābbèhèptàbē. Yɨ̃̄dʔābbèh, yéʔàdã̀ hɨ̄ybì, Wɨ́byɨ̃̄ddèyhãwʔ, kã̄ddã̀ yɨ̃̄dbèhèčàʔ kã̄d Aquileo kȭdbó ʔã̄yɨ̃̄dbèhàt ʔẽ̄d, wẽ̄b wāwbóddĩ̀t bɨ̃̀hdã̀ yāʔhã̄hhã̄wàčàʔ Wĩ̀tɨ̃̀hɨ̀dã̀pbē. Bɨ̃̀hdìʔ ʔã̀Wìʔyāʔhã̄wàčàʔ ʔẽ̄d, bɨ̃̀hdìh yāʔhã̄wàčàʔ ʔẽ̄ddĩ̀t kã̄ddìʔ ʔã̀dābbèhàt pṍdìʔ kã̄ddìʔ ʔã̀pàʔhã̄wàt jĩ̄pṍdìʔ ʔã̀tĩ̀hɨ̀dã̀phĩ̀. ʔã̀tàkpɨ́dyóʔpàʔàčàʔ Wɨ́byɨ̃̄dtɨ̃̀hɨ̀dã̀pbē. Yɨ̃̄dtɨ̃̀hɨ̀ʔābbèh, kã̄d bɨ̄gyã̀hhɨ̄ybìdã̀phĩ̀. Wɨ́bčōyWɨ́bhã̄wàpbē. Pã́dìʔdĩ̀thèʔtìʔ ʔã̀bɨ̄gyã̀hàt ʔẽ̀d, ũ̀ʔkìpbìpbē. Wĩ̀kìpb, čẽ́dàtpàʔ bɨ̃́y Wĩ̀dɨ̄wɨ̀pbē. Wĩ̀ ã̄wàpbē. Yéʔà yób Wítdìʔ Wèhèčàʔ Wa ̀pàdìʔ dèyhɨ̄yɨ̀pbē. Čɨ́ʔābhã̄wʔ, pāʔdìʔ tɨ̃̀hɨ̀dã̀čàʔ Wĩ̀ʔèhhōyòpbē. ʔèhhōy, Wĩ̀tɨ̃̀hɨ̀dã̀pbē. Pāʔdìʔ ʔèhhōy, pāʔ pòʔbà ʔàbhɨ̄yɨ̀pbē. Cuando el hermano mayor llegó y nos llamó, fuimos corriendo pasando por allí y detrás abajo, y allí mismo fue donde había estado el tapir. Al oir lo que el hermano mayor dijo cuando le preguntamos, fuimos y regresamos donde estaban sus rastros (los del tapir) y juntos lo seguimos allí. Dijimos: "Aquí es donde se devolvió," y nosotros, Aquileo y yo, lo seguimos. Lo seguimos hasta el lugar del anciano, y pasando, llegamos a donde había dormido. Pasamos y allí estaba echado mirándonos. Cuando él se echó allí a mirarnos, nosotros disparamos nuestras dos escopetas directamente a él. Cuando le disparamos, saltó y corrió. Cuando saltó y corrió, lo perseguimos pero no lo cogimos. Cuando él se fue por el otro lado de la colina, yendo un largo trecho junto al arroyo Tucunaré, lo seguimos junto al arroyo. Viendo que él descendía junto al arroyo, nosotros también descendimos, volteamos y fuimos derecho abajo. Cuando bajamos un largo trecho, ese anciano Cubeo, ese viejo, le disparó. Cuando él vio que le había dado, lo persiguió y le disparó otra vez, lo oímos y bajamos allí. Cuando el tapir se volvió para arriba otra vez, lo perseguimos hacia arriba. Lo perseguimos colina arriba, hasta la sabana y de vuelta abajo. Viendo que Aquileo lo estaba persiguiendo allí, fui para cortarle la retirada, para dispararle cuando viniera nadando río abajo. Viéndolo cuando vino primero nadando río abajo, cuando estaba bajo el agua, cuando volvió a salir encima del agua, Aquileo le disparó directo a él. Cuando se volteó y flotó, lo perseguimos y le disparamos otra vez. Cuando lo perseguimos y le disparamos otra vez, él salió del río, cayó y se acostó allí. Entonces se llevantó, resbaló y volvió. Viendo entonces que cayó y se acostó allí, nosotros lo despedazamos. Después de cortarlo, cargamos dos piernas. Volvimos. Cuando descargamos los pedazos en el centro de la sabana, llegamos abajo al arroyo Tucunaré. Después de cruzar y subir, hicimos un tiro para llamar a papá y escuchamos. Para llamar y escuchar, disparamos. Llamando a papá y escuchando, papá finalmente subió allí.  When older brother arrived and called us, we went running past there and back down, and right there was where the tapir had been. Hearing what older brother said when we asked him, we went and returned to where its (the tapir's) tracks were and together we trailed him into there. We said, "Here was where he came back," and we, Aquileo and I, trailed him. We trailed him to the old one's place, and on past that, and arrived at where it had slept. We passed by there, and there it lay looking at us. When it lay there looking at us and our two shotguns, we shot straight at him. When we shot him, he jumped up and ran. When he jumped up and ran, we chased him but didn't catch him. When he went along the other side of the hill, going a long way beside Tucunaré creek, we trailed him along beside it. Seeing that he descended along beside it, we did, too, and turned and went straight down. When we went down a long way, that old Cubeo man, the old thing, shot him. When he saw that he had shot it, he chased it and shot it again, and we heard it and went down there. When the tapir went back up again, we chased him back up. We chased him uphill, to the savana, and back down. Seeing that Aquileo was chasing him there, I went to head him off, to shoot him when he came swimming down the river. Seeing him when he first came swimming down the river, when he went under the water, when he came back up to the top of the water, Aquileo shot straight at him. When he turned and floated, we chased him and shot him again. When we chased him and shot him again, he went up out of the river and he fell and lay there. Then he got up, slipped, and came back. So seeing that he fell and lay there, we cut it up. Cutting it up, we carried two legs. We returned. When we set the pieces down in the center of the savana, we arrived down at Tucunaré creek. Crossing over and coming up, we shot to Dad to call him and listened. Calling and listening, we shot. Calling to Dad and listening, Dad finally arrived up there.