Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Native Orthography Phonemic Transcription Phonetic Transcription Gloss  Sound Illustrated
1  mirar mirar  mi'ɾa  to look at 
2  cantem kəntəm  kʲən̪'t̪əm  let's sing 
3  un bon vi un bon vi  um boɱ vi  a good life 
4  convidar convidar  koɱvi'ða  to invite  ɱ 
5  enfadar ənfadar  əɱfa'ða  to make angry  ɱ 
6  bondat bondat  bon̪'d̪atʰ  happiness  n̪ 
7  renda rɛnda  rɛn̪da  rent  n̪ 
8  nedar nədar  nə'ða  to swim 
9  venir vənir  və'ni  to come 
10  forn forn  foɾn  oven 
11  canya kaɲə  kʲaɲə  cane  ɲ 
12  pany paɲ  paɲ  doorknob  ɲ 
13  fangar fəngar  fəŋ'ga  muddy place  ŋ 
14  ingrat ingrat  iŋ'gɾat̪ʰ  thankless  ŋ 
15  pare parə  paɾə  father 
16  cap kap  kʲæpʰ  head 
17  corb korb  koɾpʰ  bent 
18  mapa mapə  mæpə  map 
19  boca bokə  bokʲə  mouth 
20  bol bol  boɬ  bowl 
21  tara tarə  t̪aɾə  flaw  t̪ 
22  fruit fruit  fɾuɪt̪ʰ  benefit  t̪ 
23  verd vərd  vəɾt̪ʰ  green  t̪ 
24  petit pətit  pə't̪ʰit̪ʰ  small  t̪ 
25  darrer dərrer  də'rre  last  d̪ 
26  dol dol  doɬ  mourning  d̪ 
27  casa kazə  kʲazə  house 
28  que kə  kʲə  that 
29  oca ɔkə  ɔ'kʲə  goose 
30  llarg ʎarg  ʎaɾkʰ  far 
31  guerra gɛra  gɛrra  war 
32  gol gol  gol  goal 
33  fama famə  famə  fame 
34  afi əfi  ə'fi  sympathetic 
35  baf baf  baf  whiff 
36  vaca vakə  vaɪkʲə  cow 
37  avui avui  a'vuj  today 
38  cabina kəbinə  kʲɛβinə  cabin  β 
39  pedal pədal  pəðaɬ  pedal  ð 
40  pegar pəgar  pə'ɣʲa  to hit  ɣ 
41  sorra sɔrrə  sɔrə  sand 
42  cel sɛl  sɛɬ  sky 
43  rossa rosa  ro'sa  rub 
44  pas pas  pas  pass 
45  rosa rɔzə  rɔʒə  rose 
46  zero zɛɾo  zɛɾo  zero 
47  onze ɔnzə  ɔnʒə  eleven 
48  xop ʃop  ʃopʰ  wet  ʃ 
49  guix giʃ  giʃ  plaster  ʃ 
50  faixa faʃa  faʃə  corsette  ʃ 
51  jugar ʒugar  ʒeɣa  play  ʒ 
52  ajudar əʒudar  əʒu'ða  help  ʒ 
53  tal tal  t̪aɬ  such 
54  laca lakə  laɪkʲə  hairspray 
55  ala alə  alə  wing 
56  falda faldə  faɬdə  skirt 
57  tall taʎ  t̪aʎ  cut  ʎ 
58  lluna ʎunə  ʎunə  moon  ʎ 
59  ballar baʎar  ba'ʎa  dance  ʎ 
60  palma palmə  paɬmə  palm  ɬ 
61  alba albə  aɬbə  dawn  ɬ 
62  cara karə  kʲaɾə  face  ɾ 
63  porc pɔɾk  pɔɾkʰ  pig  ɾ 
64  forn forn  foɾn  oven  ɾ 
65  barra barrə  barrə  rail 
66  rosa rɔzə  rɔʒə  rose 
67  enredar ənrədar  ən'rəða  to make a mess 
68  tots tots  t̪ots  all, everybody  ts 
69  gats gats  gʲats  drunk people  ts 
70  dotze dotzə  dodzə  twelve  dz 
71  cotitzar kotitzar  kot̪i'dza  list in a certain order  dz 
72  mig mitʃ  mitʃ  half  tʃ 
73  butzaca butʃakə  butʃʲɛkʲə  pocket  tʃ 
74  xinxa tʃintʃa  tʃɪntʃa  bug  tʃ 
75  homenatge omɛnatgə  omɛ'nadʒə  homage  dʒ 
76  adjuntar ədjuntar  ədʒun't̪a  to enclose  dʒ 
77  mirar mirar  mi'ɾa  to look at 
78  mare marə  maɾə  mother 
79  cantava kəntabə  kʲən'taβə  sung 
80  camí kəmi  kʲə'mi  road 
81  clima klimə  klimə  climate 
82  nit nit  nit̪ʰ  night 
83  ningu ningu  niŋ'gu  none 
84  buscar buskə  bus'kʲə  to look for 
85  natural nətural  nət̪u'ɾaɬ  natural 
86  cera sərə  səɾə  wax  ə 
87  arena ərənə  ə'ɾɛnə  sand  ə 
88  vela vələ  vələ  sail  ə 
89  fosc fosk  foʃk  dark 
90  bosc bɔsk  bɔʃk  forrest  ɔ 
91  pou pou  pow  well 
92  port pɔrt  pɔɾt̪ʰ  harbor  ɔ 
93  sord sort  ʃoɾt̪ʰ  deaf 
94  sort sɔrt  ʃɔɾt̪ʰ  luck  ɔ 
95  fons fons  fons  bottom 
96  fonts fɔns  fɔns  fountains  ɔ 
97  Deu deu  d̪ew  God 
98  deu dɛu  d̪ɛw  ten  ɛ 
99  ventre ventrə  ventɾə  stomach 
100  vendre vɛndre  vɛn'dɾe  sell  ɛ 
101  pedra pedrə  pedɾə  stone 
102  pera pɛrə  pɛɾə  pear  ɛ 
103  ella eʎa  eʎə  she 
104  cel sɛl  sɛɬ  sky  ɛ 
105  mai mai  maj  never  dipthongs 
106  reina reina  rejna  queen  dipthongs 
107  lluir ʎuir  ʎu'ji  to shine, glow  dipthongs 
108  causa kauzə  kawzə  cause  dipthongs 
109  heus aqui ɛus əki  ɛws əki  here it is  dipthongs 
110  beure bəurə  bəwɾə  to drink  dipthongs 
111  moure mɔurə  mɔwɾə  to move  dipthongs 
112  motiu motiu  mo't̪iw  cause, motive  dipthongs 
113  cuota kuota  kwɔt̪a  quota  dipthongs 
114  fuet fuət  fwət̪ʰ  whip  dipthongs 
115  cuina kuinə  kwinə  kitchen  dipthongs 
116  duana duanə  dwanə  customs  dipthongs 
117  No orthography given No transcription given  No transcription given  No gloss given  No illustrated sound