Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry   IPA English 
1  p пан  pan  polish landowner 
2  пяна  ˈpʲana  foam 
3  t там  tam  there 
4  тям  tʲam  to them 
5  k куп  kup  pile 
6  кюп  kʲup  large earthern pot 
7  b бас  bas  bass 
8  бяс  bʲas  rabies 
9  d давам  ˈdavəm  give 
10  дявам  ˈdʲavəm  to place 
11  g гол  goɫ  naked 
12  гьол  gʲoɫ  pond 
13  f фото  foto  photo 
14  фьотър  fʲotər  felt 
15  v вал  vaɫ  bank 
16  вял  vʲaɫ  sluggish 
17  s суртук  surˈtuk  rascal 
18  сюртук  sʲurˈtuk  frock-coat 
19  x хусар  xuˈsar  horseman 
20  хюсейн  xʲuˈsejn  Turk name 
21  z запас  ˈzapəs  supply 
22  зяпам  ˈzʲapəm  to stare 
23  ts цар  tsar̥  czar 
24  tsʲ цяр  tsʲar̥  cure 
25  m мах  max  stroke 
26  мях  mʲax  wineskin 
27  n нам  nam  to us 
28  ням  nʲam  dumb 
29  r разни  razni  various kinds 
30  рязна  rʲaznə  to cut 
31  l лан  ɫan  fallow-deer 
32  лян  lʲan  oleander 
33  чам  čam  pine 
34  джам  dʒam  glass 
35  j ям  jam  eat 
36  шал  ʃal  shawl 
37  ǯ жал  ʒal  pity 
38  a пак  pak  again 
39  ə пък  pʌk  but 
40  ɛ тек  tɛk  alone 
41  i тик  tik  nervous tic 
42  o ток  tok  heel 
43  u тук  tuk  here 
44  ə давам  ˈdavəm  give 
45  i летувам  liˈtuvəm  spend the summer 
46  u основа  usˈnovə  base, bottom 
47  ə давам  ˈdavəm  give 
48  ɛ летувам  lɛˈtuvəm  spend the summer 
49  o основа  osˈnovə  base, bottom 
50  n истина  ˈistinə  truth 
51  истинна  ˈistinːə  true 
52  n рана  ˈranə  wound 
53  ранна  ˈranːə  early 
54  v лава  ˈɫavə  lava 
55  лавва  ɫaˈvːə  yelp 
56  v кривак  kriˈvak  crook 
57  криввам  ˈkrivːəm  curved line 
58  d надавам  naˈdavəm  to give 
59  наддавам  nad ˈdavəm  bid 
60  d подам  ˈpodam  hand over 
61  поддавам се  poˈdːam sɛ  to yield 
62  t отука  oˈtukə  abandoning a habit 
63  оттука  ot ˈtːukə  from here 
64  иззвънтя  izːvəntʲa  ring out 
65  z извън  izˈvən  outside of 
66  x махам  ˈmaxəm  wave 
67  ɣ махзар  maɣˈzar  petition 
68  l вале  ˈvalɛ  knave 
69  ɫ вал  vaɫ  bank 
70  l лик  lik  face 
71  ɫ лъжа  ɫuˈžə  lie 
72  l вали  vəˈli  it rains 
73  ɫ вълк  vʌɫk  wolf 
74  n тантела  tanˈtɛla  lace 
75  ŋ танк  taŋk  tank 
76  n танец  ˈtanɛts  dance 
77  ŋ танго  taŋˈgo  tango 
78    въззелен  ˈvuzːɛˈlɛn  greenish 
79    дано  daˈno  if only 
80    зяпам  ˈzʲapəm  stare 
81    честност  ˈčɛstnost  honesty 
82    шадя  ˈštadʲa  to spare 
83    възел  ˈvuzɛɫ  knot 
84    киселинна  ˈkisɛˈlinːə  acid-like 
85    сюртук  sʲurˈtuk  frock-coat 
86    данни  ˈdanːi  data 
87    гьол  gʲol  pond 
88    живописец  živoˈpisɛts  painter, artist 
89    мях  mʲax  wineskin 
90    джумбушлия  džumbušˈlija  funny 
91    киселина  kisɛliˈna  acidity 
92    лък  ɫʌk  bow 
93    йероглифен  jɛrogˈlifɛn  hieroglyphic 
94    шивачество  šiˈvacɛstvo  tailoring 
95    лук  ɫuk  onion 
96    щяло-нещяло  štʲaɫo-nɛštʲaɫo  everything & anything 
97    Мария имаше малко агне  marija imaše maɫko agnɛ  Mary had a little lamb 
98    отиваш ли на панаира в Скарборо?  otivaš li na panaira v skarboro  Are you going to the Scarborough Fair?