Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry   Transcription English 
1  b бас  bas  bass 
2  бяс  bʲas  rabies 
3  p пас  pas  pass 
4  пясък  pʲásək  sand 
5  v вал  val  bank 
6  вял  vʲal  sluggish 
7  f фото  foto  photo 
8  фьотър  fʲótər  felt 
9  d дал  dal  gave 
10  дял  dʲal  portion 
11  d дам  dam  give 
12  t там  tam  there 
13  тям  tʲam  to them 
14  g гол  gol  naked 
15  гьол  gʲol  pond 
16  k кол  kol  pole 
17  кьор  kʲor  blind 
18  z запад  zápət  west 
19  зяпам  zʲápəm  store 
20  s сам  sam  oneself 
21  s сям  sijám  eat 
22  сяра  sʲárə  sulfur 
23  ʒ жал  ʒal  pity 
24  ʃ шал  ʃal  shawl 
25  l лан  lan  deer 
26  лян  lʲan  oleander 
27  m мах  max  stroke 
28  мях  mʲax  wineskin 
29  n нам  nam  to us 
30  ням  nʲam  mute 
31  r разни  rázni  various 
32  рязна  rʲáznə  cut 
33  c цар  car  czar 
34  цяр  cʲar  cure 
35  джам  dʒam  glass 
36  чам  tʃam  pine 
37  x хусар  xusár  horseman 
38  хюсейн  xʲuséjn  Turkish name 
39  оттука  otːúkə  from here 
40  t отука  otúkə  abandon a habit 
41  наддам  nədːám  give out 
42  d надам  nədám  gain weight 
43  иззад  izːát  from behind 
44  z из ада  izádə  within Hell 
45  временно  vréminːu  temporary n. 
46  n временен  vréminin  temporary m. 
47  i лик  lik  face 
48  e лек  lek  easy 
49  ə лък  lək  bow 
50  a лак  lak  varnish 
51  o лок  lok  bait 
52  u лук  luk  onion 
53    благ  blak  good m. 
54    благо  blágo  good n. 
55    нож  noʃ  knife 
56    ножа  nóʒə  knives 
57    сватба  svádbə  wedding 
58    сладка  slátkə  sweet f. 
59    сладък  sládək  sweet m. 
60    творец  tvuréc  creator 
61    дворец  dvuréc  palace 
62    бял  bʲal  white m. 
63    бяла  bʲálə  white f. 
64    сянка  sʲáŋkə  shadow 
65    видях врага  vidʲáəvrəgə́  I saw the enemy. 
66    махвам  máxvəm  I remove 
67    махзар  məʁzár  petition 
68    онзи куц Българин  ṍzikudzbə́lgərin  that lame Bulgarian 
69    шест  ʃes  six 
70    Днес започнах деня със шест разговора по телефона  dnés zəpótʃnəɣ dénʲə səʃːés rázguvorə pu tilifóna  Today I started the day with six conversations on the telephone. 
71    Кой е това?  kóetuvá  Who is that? 
72    Когда дойде Мария вчера?  kugá dujdé məríə ftʃérə  When did Mary come yesterday?