Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Transcription
1  é lɛ̀ pɛ́ɽɛ́ tēlē 
2  kó bót 
3  hwɑ̀g dūgū 
4  ɑ́ bɑ́ sè fēī 
5  nɑ́ bìŋ pɛ̄ɽɛ̄ 
6  ɟìndè bɑ́ súsú 
7  téĺ m̀úɑ̄ m̀úɑ̄ m̀úɑ̄ 
8  kù fèí ɑ̀ nɑ̀tɑ̀ hɛ́ 
9  gbīŋ gbīŋ gbīŋ 
10  fēí ɑ̄ vē bɑ́ɣɑ́d nɑ̀ bìŋ 
11  ɽē télé 
12  kó bót ɑ̄ vòɣɑ̀ nūsū yí ɟī ǹ ʃī 
13  bétjɑ̀ mɛ̄ 
14  vɑ̀ vōɣé nóŋ̀ bòt hwōŋ 
15  yéi féi hɑ̄ lɑ̄sɑ̄ hɛ́ sídìsī 
16  yáɣā ǹsī sɛ̄ŋ mɛ̄ nà gābā pjàg