Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Sound Illustrated Transcription English 
1  i it̪i  conclusion 
2  e eta  this thing 
3  æ æt̪o  so much 
4  ɑ ɑt̪ɑ  a fruit 
5  ɔ ɔt̪ɑ  so much 
6  o ot̪  ambush 
7  u ut̪ɽilo  to pass an exam 
8  i tʃiṭʰ  printed cloth 
9  tʃĩṭʰ  slightly eccentric 
10  e geo  singer 
11  gẽo  rustic 
12  æ ʈæko  bald 
13  æ̃ ʈæ̃ko  corner of sari (archaic) 
14  ɑ ʃɑʃ  breath 
15  ɑ̃ ʃɑ̃ʃ  essence 
16  boʈi  pill 
17  bõʈi  cutting instrument 
18  o go  cow 
19  gõ  obstinate 
20  u kuɽi  twenty 
21  kũɽi  bud 
22  p pælɑ  a nickname 
23  b bælɑ  time of day 
24  ɸ ɸʰælɑ  to throw 
25  bʰælɑ  dugout canoe 
26  p pælɑ  a nickname 
27  ɸ ɸælɑ  to throw 
28  b bælɑ  time of day 
29  bʰælɑ  dugout canoe 
30  t̪in  three 
31  d̪in  day 
32  ʈ ʈɑkɑ  Indian currency 
33  ɖ ɖɑkɑ  to call 
34  t̪ot̪ɑ  parrot 
35  ʈ ʈoʈɑ  cartridge 
36  d̪okɑn  shop 
37  ɖ ɖobɑ  pond; to sink 
38  t̪ʰ t̪ʰokɑ  bunch 
39  d̪ʰ d̪ʰokɑ  to cheat someone 
40  ʈʰ ʈʰokɑ  to strike 
41  ɖʰ ɖʰokɑ  to enter 
42  t̪ʰ t̪ʰokɑ  bunch 
43  ʈʰ ʈʰokɑ  knock 
44  d̪ʰ d̪ʰokɑ  to cheat someone 
45  ɖʰ ɖʰokɑ  to enter 
46  t̪olɑ  to pick up 
47  d d̪olɑ  to swing 
48  ʈ ʈokɑ  to knock 
49  ɖ ɖobɑ  to sink 
50  t̪ʰ t̪ʰokɑ  bunch 
51  d̪ʰ d̪ʰokɑ  to cheat someone 
52  ʈʰ ʈʰokɑ  to strike 
53  ɖʰ ɖʰokɑ  to enter 
54  k kɑl  tomorrow; yesterday 
55  g gɑl  cheek 
56  kʰɑm  an envelope 
57  gʰɑm  sweat 
58  k kuɽi  twenty 
59  kʰuɽi  clay pot 
60  g guɽi  tree trunk 
61  gʰuɽi  kite 
62  tʃɔɽɑ  to ride 
63  dʒɔɽɑ  an illness 
64  tʃʰ tʃʰɔɽɑ  rhyme 
65  dʒʰ dʒʰɔɽɑ  to fall 
66  tʃɔɽɑ  to ride 
67  tʃʰ tʃʰɔɽɑ  rhyme 
68  dʒɔɽɑ  an illness 
69  dʒʰ dʒʰɔɽɑ  to fall 
70  m ʃim  beans 
71  n ɑʃin  seated 
72  ŋ ʃiŋ  horn 
73  h hiɽɑ  diamond 
74  ɦ ɦɾi  modesty (arch.) 
75  ɦ ɦɾɑʃ  to decrease 
76  s sɾi  beauty 
77  s slil  very formal 
78  ʃ ʃit̪  cold 
79  ɾ ɑɾoɦon  climbing 
80  ɽ ɑɽot̪  depot 
81  ɽʰ gɑɽʰot̪ɑ  viscosity 
82  l lɑʈ  lord; wrinkled (coll.) 
83  (σˈσ) ɑˈtʃɑɽ  custom 
84  (ˈσσ) ˈɑtʃɑɽ  pickles 
85  ɑː pɑːn  to drink 
86  ɑ pɑn  kind of leaf 
87  i d̪in  day 
88  d̪iːn  poor 
89  k pɑkɑ  ripe 
90  pɑkːɑ  recent and correct