Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Bambara Orthography Bambara (IPA) English 
1  da dáà  mouth 
2  dan dã́  count 
3  de dè  emphatic particle 
4  dee dẽ́ẽ̀  (the) child 
5  dè dɛ́  certainly 
6  dèn dɛ̀ɛ̀  (the) kind of fly 
7  di dí  give 
8  dingè dĩ̀ɛɛ̀  (the) hole 
9  dò dɔ́  a certain 
10  dòn dɔ̃́  know 
11  do dòò  (the) group 
12  don dṍõ̀  (the) day 
13  du dúù  (the) household 
14  dun dṹ  eat 
15  ban bã́  finish 
16  pan pã́  fly 
17  fan fã́ã̀  (the) egg 
18  dan dã́  count 
19  tan tã́  kick 
20  gan ɡã́  jump 
21  kan kã́ã̀  (the) neck 
22  sanga sã̀ɡaà  (the) mourning 
23  Zanga zã̀ɡà  Zanga (personal name) 
24  sinin sínĩ  tomorrow 
25  shinye ʃìɲɛɛ̀  (the) time 
26  ca tʃá  be numerous 
27  jan dʒã́ã̀  (the) trap 
28  yan jã̀  here 
29  wa wà  question marker 
30  na ̊náà  (the) stew 
31  ma màà  (the) sea cow 
32  nya ɲáà  (the) eye 
33  ŋana ŋànaà  tough 
34  kòlò kɔ́lɔɔ̀  (the) kind of nut 
35  kòrò kɔ́rɔɔ̀  (the) meaning 
36  buru búruù  (the) horn 
37  mburu mbúruù  (the) bread 
38  pan pã́  jump 
39  mpan mpã̀ã̀  (the) sword 
40  tòn tɔ̃́ɔ̃̀  (the) nape 
41  ntòn ntɔ̃̀ɔ̃̀  (the) cricket 
42  firifiri fírifiriì  (the) struggle 
43  nfirinfirin nfírĩfirĩĩ̀  (the) butterfly 
44  gòmè ɡɔ̀mɛɛ́  (the) small drum 
45  ŋòmò ŋɔ̀mɔɔ̀  (the) tree bark 
46  ŋgònò ŋɡɔ̀nɔɔ̀  (the) dew 
47  kòli kɔ̀liì  (the) misery 
48  nkòli nkɔ̀liì  (the) hind leg of a grasshopper 
49  sara sáraà  (the) charm 
50  nsaransaranin nsárãsaranĩĩ̀  (the) small fish 
51  nzègènè nzɛ̀ɡɛ̀nɛɛ̀  (the) wild date 
52  cònkò tʃɔ̃́kɔ  press 
53  ncògòn nʃɔ̀ɡɔ̃ɔ̃̀  (the) sweet tuber 
54  kòrò kɔ́rɔɔ̀  (the) meaning 
55  kòlè kɔ́lɛɛ̀  (the) race 
56  kolo kóloò  (the) bone 
57  dolen dólẽẽ̀  (the) fishhook 
58  jègè dʒɛ́ɡɛɛ̀  (the) fish 
59  cèrò tʃɛ̀rɔɔ̀  (the) small basket 
60  jele dʒléleè  (the) ax 
61  kunun kúnũ  wake up 
62  kunun kùnũ̀  swallow 
63  kunun kúnũ  yesterday 
64  ko kó  say 
65  ko kò  wash 
66  dan dã́  sow 
67  dan dã̀  pass beyond 
68  kalan kálã  be warm 
69  kalan kàlãã̀  reading 
70  kònò kɔ́nɔ  inside 
71  kònò kɔ́nɔ́  wait for 
72  M bè sisikulun ta sògòmada o sògòmada ḿ bɛ sìsìkulũ tà sɔ̀ɡɔ̀màda o sɔ̀ɡɔ̀màda  I take the train every morning 
73  E de ye Bamba faga ka an ka dugo bò a ka jonya la é dèje bã̀mba fàɡa kà ã ka dùɡu bɔ à ka dʒɔ̀ɲa la  It is you who killed the alligator to free our city