Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Sound Illustrated IPAEnglish 
1  ? ò̃?áː  evening 
2  b bɛːʃ  knife 
3  tʃa  beaver 
4  tʃ? tʃɪ́?tʃà  to fly 
5  dl dlo?  bird 
6  dz dzɪɬ  mountain 
7  g gàːgɛ́  crow 
8  kɪ́gʰàː  roots 
9  h hoʃ  cactus 
10  nōwʰĩː  we 
11  bɪ́dʒàː  his ear 
12  k kɛ̃ː  shoe 
13  k? kʰa  bullet 
14  a?kʷɔy  how many 
15  ɬ ɪɬ̥kɬoʃ  thread 
16  ɬ ɬiː  horse 
17  m mæ̃  baby 
18  a?dʰa  corn 
19  s sɪs  belt 
20  ʃ ʃĩː  me 
21  t tuː  water 
22  ts? ts?ɪs  cottonwood tree 
23  god…  forest fire 
24  lit̥ɬoɬ  rope 
25  ts tsɛ́  rock 
26  ts? ts?à  cradleboard 
27  w gòwã́  wickiup 
28  j joː?  beads 
29  z zas  snow 
30  ʒ ʒáːlì  money 
31    ʃɪ́tàː  my father 
32    ʃɪtʃa  my forehead 
33    dɪː?  cup 
34    ʃɪ?di  my cup 
35    ʃɪniː  my face 
36    ʃɪnɛ?  my land 
37    do da  not 
38    nãn̪diː  fly (noun) 
39  ã ãːɬ  it is finished 
40  aɬtʃ?ɪsẽ  little 
41  dĩː  four 
42     
43    ɪnːá  come and eat 
44    ɪnːà  white man 
45    yáː  sky 
46    yàː  louse 
47    bɪ̀ní?  his nostril 
48    bɪ́niː  his land 
49    haɪ yu dɪna  Where are you going? 
50    a ko ba de já  I'm going there now.