Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry  Sound Illustrated IPA Transcription  English Gloss 
1  b bæːb  door 
2  t̪iːn  figs 
3  t̴̴iːɯn  clay 
4  d̪arb  road 
5  arb̥  a blow 
6  k kalb  dog 
7  q > ʔ ʔalb̥  heart 
8  ʔ ˈʌmar  to order 
9  b ˈsæbəb  a cause 
10  b ˈsɛbbəb  he caused 
11  ˈræt̪ɪb  salary 
12  ˈræt̪t̪əb  he arranged 
13  ˈrʊt̴ɪb  it was damp 
14  ˈbat̴əl  hero 
15  ˈbat̴t̴əl  nullify 
16  ˈhæd̪əmə  pull down 
17  ˈhæd̪d̪əmə  utterly pull down 
18  ˈfæːd̪i  redeemer 
19  ˈfaːi  empty 
20  ˈfaːə  he emptied 
21  k ˈfækərə  think 
22  k ˈfækkərə  caused to think 
23  k ˈnɛkɜr  he denied 
24  q > ʔ ˈnaʔar  he pecked 
25  q > ʔ ˈfɑʔɜr  poverty 
26  q > ʔ ˈfaʔʔar  make poor 
27  ʔ ˈfaʔir  poor 
28  b d̪ɪbb  a bear 
29  bæːt̪t̪  he decided 
30  bɑːt̴  geese 
31  mʊˈfiːd̪  instructive 
32  mʊˈfɨː  overflowing 
33  k t̪əˈmællæk  he got possession of 
34  q > ʔ t̪əˈmallʌʔ  he was flattered 
35  f faɪj  shade 
36  θ ˈθɑrə  to revolt 
37  ð ˈðabə  to melt 
38  s ˈsʊlɪb  he was despoiled 
39  ˈs̴ɑlɪb  he was crucified 
40  z ˈzahərə  to blossom 
41  ˈz̴ɑhərə  he appeared 
42  ð > z̴ z̴ʊll  shade 
43  ð > z zɪll  humiliation 
44  ʃ ˈʃɛnəb  mustache 
45  ʒ ˈʒænb  side 
46  χ ˈχæd̪əm  he served 
47  ħ ˈħæd̪əθ  it happened 
48  h ˈhæd̪əm  he pulled down 
49  χ ˈχʌləʔ  he created 
50  ʁ ˈʁʌləʔ  he shut 
51  ħ harr  heat 
52  ʕ ʕamm  uncle 
53  f næfəs  breath 
54  f ˈnæffəs  deflate 
55  θ æʋar  trace 
56  θ ˈæʋʋɑr  impress 
57  s məsˈluːb  despoiled 
58  mɑs̴ˈluːb  crucified 
59  ˈkæsərə  to break 
60  s ˈkæssərə  to break in pieces 
61  ˈfas̴ələ  to divide 
62  ˈfas̴s̴ələ  to be divided into sections 
63  z ˈnæðɜr  vow 
64  ˈnæððɜr  cause to vow 
65  z̴ > ð ˈnɑðar  eyesight 
66  ˈnaz̴z̴am  organize 
67  ð ˈħæðɜr  caution 
68  ð ˈhaððɜr  caution 
69  ʃ ˈfæʃal  weakness 
70  ʃ ˈfæʃʃal  make weak 
71  ʃ niʃə  starch 
72  ʒ ˈnæʒə  he escaped 
73  ʒ ˈħæʒar  stone 
74  ʒ ˈħæʒʒar  petrify 
75  χ ˈjæχd̪ʊm  he serves 
76  χ ˈfæχʌm  magnificence 
77  χ ˈfæχχam  dignify 
78  ħ ˈjæħəd̪ʊθ  it is happening 
79  ħ ˈraħəb  free space 
80  ħ ˈræhhʌb  he welcomed 
81  h ˈjæhd̪ʊm  he pulls down 
82  h ˈqɑhar  to overcome 
83  h qɑhˈhar  make victorious 
84  χ bɪˈχɛlli  he lets 
85  ʁ bɪˈʁalli  he raises the price 
86  ʁ ˈɑʁət̴ɔ  press 
87  ʁ ˈɑʁʁɔt̴ɔ  put pressure on 
88  ħ ˈmæha  he erased 
89  ʕ ˈmaʕa  with her 
90  ʕ ˈlaʕab  play 
91  ʕ ˈlaʕʕʌb  cause to play 
92  f ˈʃærəf  honor 
93  θ ˈʁajɪθ  rain 
94  ð laˈðiːð  delicious 
95  s sus  drink 
96  s̴uːs̴  chick 
97  z > ð maħˈfuð  driven 
98  maħˈfuz̴  kept 
99  ʃ ræʃʃ  he sprayed 
100  ʒ ræʒʒ  he shook 
101  χ ˈt̪abʌχ  he cooked 
102  ħ ˈnæbaħ  he barked 
103  h ˈnɛbbah  he heeded 
104  χ biˈfarrɪχ  he sprouts 
105  ʁ biˈfarriʁ  he empties 
106  ħ ˈbælaħ  dates 
107  ʕ ˈbælaʕ  he swallowed 
108  m mɪʃ  not 
109  n nɪʃ  blot 
110  m kəˈmal  perfection 
111  n ˈkæmmal  make perfect 
112  n ˈhænə  cheerfulness 
113  n ˈhænnə  congratulate 
114  m miːm  letter m 
115  n miːn  who 
116  l ˈlæmɛʕ  distinguished 
117  l ˈbælal  wet 
118  l ˈbællal  make wet 
119  l ˈællə  he told her 
120  ˈal̴l̴a  God 
121  l d̪æll  he pointed 
122  ɑl̴l̴  he stayed 
123  r ˈrɛːsi  he is anchored 
124  r ˈraːs̴i  my head 
125  r ˈmærəʔ  he passed by 
126  r ˈbærəd̪  file 
127  r ˈmarə  woman 
128  r ˈbærrəd  to make cool 
129  r sɨrr  secret 
130  r s̴aːr  he bacame; it happened 
131  j ˈjarɛd  it appears; he sees 
132  w ˈwarəd  it appeared 
133  j ˈħajə  shame 
134  j ˈħaɪjjə  greet 
135  j ˈħaɪjə  he prepared 
136  w ˈhaʊwə  air 
137  w haʊwwə  he fanned 
138  ʕ ʕar  proposition 
139  ʔ ʔar  land 
140  ʕ ˈrɑʕʊb  fear 
141  ʔ ˈraʔah  he looked 
142  ʕ ˈbæd̪aʕ  he created 
143  ʔ ˈbæd̪əʔ  he began 
144  h ˈhænni  girl's name 
145  ʔ ˈʔænə 
146  k kɛːs  cup, glass 
147  k χæs  lettuce 
148  χ ˈsækən  he lived 
149  χ ˈfaχʌt̪  he punctured 
150  k fæk  he untied 
151  χ fʌχ  trap 
152  ɪ ˈɪbn̩  son 
153  ˈiʒə  he came 
154  ɪ mɪn  from 
155  miːn  who 
156  ˈɪntiː  you (fem.) 
157  iː > ʊ iʊs̴s̴  robber 
158  ɨ t̴ɯɨːn  mud 
159  ɪ ˈfaɪjəan  overflow 
160  ɪ baɪt  house 
161  ˈbeɪtna  our house 
162  s̴aɪf  summer 
163  seɪf  sword 
164  ədˈdeɪʃ  how much 
165  ɑː ˈɑːi  judge 
166  (/a/ in varying environments) ˈsɛmah  he permitted 
167    ˈsæːmaħ  he forgave 
168    ana 
169    mˈhammad  a boy's name 
170    beɪtʰə  her house 
171    ʁʌmm  grief 
172    ʁajɪb  he was absent 
173    ʃɒt̴t̴  shore 
174    ˈfɒjɪ  it overflowed 
175    ˈbʌʁl̩  mule 
176    fɜrd  individual 
177  (last page of wordlist missing)   story 
178     
179      we fasted 
180      fast 
181      you (pl.) 
182      voice 
183      lash 
184      the name of a city 
185      city walls 
186      death 
187      we died 
188      other 
189      inclination 
190      fear 
191      day