Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Akan (Twi) OrthographyAkan (Twi) IPAEnglish
1 dua düíà tail
2 dua düìá tree
3 papa pàpá father
4 papa pápá kindness
5 papa pàpà fan
6 mifi mĩ̀fí I leave (habitual)
7 mifi mĩ̀fì I come from (stative)
8 mifi Kumasi mĩ̀fí kùmã́sí I leave Kumasi
9 mifi Kumasi mĩ̄fì kùmã́sí I come from Kumasi
10 ɔhyɛ ɔ̀ʃɛ́ he wears (habitual)
11 ɔhyɛ ɔ̀ʃɛ̀ he wears (stative)
12 Kofi kɔɔfie kòfí kɔ̀ːfɪ́ɛ́ Kofi went home
13 Kofi kɔɔfie kòfí kɔ̀ːfɪ́ɛ̂ did Kofi go home?
14 ɔkɔ ɔ̀kɔ́ he's gone
15 ɔkɔ ɔ̀kɔ̂ is he gone?
16 ɔsa ɔ̀sá he dances
17 ɔsa ɔ̀sâ does he dance?
18 Kofi kòfí Kofi
19 Kofi kòfî Kofi?
20 obue òbùé he opens
21 obue òbùê does he open?
22 ɔda ɔ̀dá he dances
23 ɔda ɔ̀dâ does he dance?
24 odidi òdìdí he eats
25 didi dìdì eat itǃ
26 odidi òdìdí he eats
27 odidi òdìdî does he eat?
28 ɔkyerɛɛ adeɛ ɔ̀tʃìrɛ́ɛ̀ àdíɛ́ he taught
29 ɔkyerɛɛ adeɛ ɔ̀tʃìrɛ́ɛ̀ àdíɛ̂ did he teach?
30 ɔkɔtɔ ɔ̀kɔ̀tɔ́ he goes to buy
31 ɔkɔtɔ ɔ̀kɔ́tɔ̀ crab
32 uɔfa uɔ̀fá they take
33 uɔfa uɔ̀fà uncle
34 uanim ẃunĩ̀m you know
35 uafɔn wáfɔ̀ŋ you've lost weight
36 me papa mĩ̀ pápá my kindness
37 ma kɔda màkɔ́dá I've gone to bed
38 aberanteɛ àbìránti a young man
39 kɔŋkɔŋsani kɔ̀ŋkɔ̀ŋsánĩ gossip
40 ɔkɔ abɔnten akɔtɔ ataadeɛ abekyɛ ɔ̀kɔ́ àbɔ̀ntĩ́n ákɔ̀tɔ́ àtàːdéɛ́ ábɛ̀ʃɛ́ she's gone out to buy a dress to wear