Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Orthography Transcription English 
1  bied bit  offer 
2  beet biət  beet root 
3  bed bɛt  bed 
4  bad bɑt  bath 
5  bot bot  flounder 
6  boek bʊk  book 
7  boot buə̯t  boat 
8  bid bət  pray 
9  byt bə̟i̯t  bite 
10  buit bʊ̟ɪt  booty 
11  beton bəton  concrete 
12  betoon bətuən  show, display 
13  tel tɛ̞ːl  count 
14  teel tiə̯l  cultivate 
15  tor toɾ  beetle 
16  toor tuə̯ɾ  cast a spell 
17  nut nʊ̠t  use, benefit 
18  nuut nyt  new 
19  bas bɑs  bass 
20  baas bɑːs  boss 
21  barbaar bɑR'bɑːɾ  barbarian 
22  reis rə̟i̯s  journey 
23  rys rə̟i̯s  rice 
24  ore uə̯ɾə  ears 
25  koop kuə̯p  purchase 
26  skuur skyr  shed 
27  skerf skɛ̞ɾf  shepherd 
28  skêr skɛ̞ːɾ  scissors 
29  skare skɑːɾə  crowd 
30  skor skoɾ  hoarse 
31  skoor skuə̯ɾ  shore 
32  skurf skəɾf  mangy 
33  by bə̟i̯  bee 
34  py pə̟i̯  gown 
35  dy də̟i̯  thigh 
36  ty tə̟i̯  season 
37  vy və̟i̯  fig 
38  wy wə̟i̯  devote 
39  hy ɦə̟i̯  he 
40  ry Rə̟i̯  string 
41  jy jə̟i̯  you 
42  ly lə̟i̯  suffer 
43  yl ə̟i̯l  thin 
44  yk ə̟i̯k  gauge 
45  ys ə̟i̯s  ice 
46  papie pɑːpi  cocoon 
47  pappie pɑpʰi  dad 
48  pas pɑs  pace 
49  paas pɑːs  Easter 
50  bar bɑɾ  barren 
51  baar bɑːɾ  inexperienced 
52  rat Rɑt  gear 
53  raad Rɑːt  advice 
54  daagliks dɑːχləks  daily 
55  daglig dɑχləχ  daylight 
56  dal dɑl  valley 
57  daal dɑːl  sink 
58  lê lɛ̞ː  lying 
59  la lɑː  la (music scale) 
60  roei Rui  row 
61  rooi Rɔːi  red 
62  baadjie bɑːi̯ki  jacket 
63  baaitjie bɑːiːki  small boy 
64  bietjie biki  a little… 
65  beentjie biɛŋki  small leg 
66  bedjie bɛi̯ki  little bed 
67  bytjie bə̟i̯ki  little bee 
68  bekkie bɛ̞ki  little mouth 
69  nuis ɦʊ̟i̯s  house 
70  ui ʊ̟i̯  onion 
71  uit ʊ̟i̯t  out 
72  buit bʊ̟i̯t  booty 
73  ruit Rʊ̟i̯t  window pane 
74  suur syr  sour 
75  vuur fyr  fire 
76  muur myr  wall 
77  duur dyr  expensive 
78  baas bɑːs  boss 
79  paas pɑːs  Easter 
80  bas bɑs  bass 
81  pas pɑs  pace 
82  bad bɑt  bath 
83  pad pɑt  path 
84  baar bɑːɾ  inexperienced 
85  paar pɑːɾ  pair 
86  pap pɑːp  porridge 
87  pappie pɑpʰi  dad 
88  dal dɑl  valley 
89  tal tɑl  number 
90  daal dɑːl  sink 
91  taal tɑːl  language 
92  dag dɑχ  day 
93  tag tɑχ  an exclamation 
94  dak dɑk  roof 
95  tak tɑk  tact 
96  fries fɾis  type of a cow 
97  vries fɾis  freeze 
98  fel fɛl  violent 
99  vel fɛl  skin 
100  fat fɑt  dandy 
101  vat fɑt  griphold 
102  gladde χladə  smooth (adj) 
103  glad χlat  smooth (pred adj) 
104  bet bɛt  dab 
105  bed bɛt  bed 
106  bot bot  abrupt 
107  bod bot  offer 
108  rib Rəp, Rəb  rib 
109  ribbe Rəbə  ribs 
110  zoem zuːm  buzz 
111  dag dɑχ  day 
112  dak dɑk  roof 
113  tap tɑp  tap 
114  tjap tʃɑp  stamp 
115  bagasie bɑ'χɑsi  luggage 
116  bagger bɑχər  dredge 
117  erg ɛrχ  bad 
118  erger ɛrgeɾ  worse 
119  berge bɛrɾgə  mountain 
120  ghwar gwɑɾ  lout 
121  gars χɑɾs  barley 
122  sang səŋ  song 
123  dink dɨŋk  think 
124  waentjie vɑːi̯ŋki  little wagon 
125  maantjie mɑːi̯ŋki  little moon 
126  mandjie mɑi̯ŋki  basket 
127  No orthograthy given No transcription given  No English given 
128  januarie jɑ̝nɨɑɾi  January 
129  verjaar fɛri̯jɑːɾ  celebrate birthdays 
130  knor knoɾ  growl 
131  klaar klɑːɾ  finished 
132  gedoog χəduə̯χ  tolerate 
133  gedug χədʊ̟χ  formidable 
134  gedruk χədɾʊ̟k  printed 
135  baaitjie No transcription given  No English given 
136  beet No transcription given  No English given 
137  nuut No transcription given  No English given 
138  rys No transcription given  No English given 
139  skurf No transcription given  No English given 
140  lê No transcription given  No English given 
141  rooi No transcription given  No English given 
142  beentjie No transcription given  No English given 
143  ui No transcription given  No English given 
144  byt No transcription given  No English given 
145  paas No transcription given  No English given 
146  pappie No transcription given  No English given 
147  gladde No transcription given  No English given 
148  bod No transcription given  No English given 
149  erg No transcription given  No English given 
150  ghwar No transcription given  No English given 
151  raad No transcription given  No English given 
152  Di Afrikaanse Taal/ Ek is 'n arme boerenoi/ By vele min geag/ Mar tog is ok van edel bloed/ En van 'n hoog geslag/ Uit Holland het myn pa gekom/ Na sonnig Afrika/ Uit Frankryk, waar di druiftros swel/ My liwe mooie ma No transcription given  The Afrikaanse Language/ I am a poor farm girl/ not thought much of by many/ however, I am of noble blood/ and of high class/ My father came from Holland/ to sunny Africa/ My mother came from France/ where bunches of grapes grow 
153  No orthograthy given No transcription given  This poem was written by Neef Jan and deals with the beginning of the Afrikaans language.