Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry IPA English 
1  párà  leg 
2  pèkù  bat 
3  ápá  wing 
4  bàà / báá  day (period of time) 
5  bìɔ̀  river 
6  ìbò  big  
7  ɓátà  faeces 
8  bɔ̀m  child of someone 
9  ɓáá  kill 
10  èɓè  carve (vb) 
11  bìè  ask 
12  táátó  three 
13  ìtà  take 
14  àtaɲà  good thing 
15  étèɲà  possessions 
16  ìzùlè  father 
17  dɛ̃́ɛ̃́  chief 
18  ídò  farm 
19  àkòɲâ  pepper 
20  ɓéké  fall 
21  àɡárà  lizard 
22  tándí  climb 
23  ã́nɡí / ã̀ŋgì  go upstream 
24  ìŋɡì  axe 
25  góó  namesake 
26  pìkì bìàmà  wind around 
27  kpìkpìkì  owl 
28  ákpánákpá  hawk 
29  áɡbá  bite 
30  ŋm̀ɡbé  pick 
31  èɡbèlèɡbè  name of a masquerade 
32  ɔ̃́ŋmɡbĩ̀ã̀  robe 
33  àrɪ̀  catch 
34  kàrɪ̀  curse 
35  ìrì  thread 
36  fàà  say 
37  ɪ̀rɪ́  light (not heavy) 
38  áfààmà  she said 
39  èbèrè  dog 
40  ɛ̀wɛ̀rɛ̀  children 
41  òfòrò  blow with mouth 
42  ísóró  navel 
43  válà  sail (from Portuguese) 
44  èvè  throw 
45  ídʒá / ízà  cooking pot 
46  ìdʒè / ìzè  death 
47  ádʒáré or i  rust 
48  álàɣà  madness 
49  lɛ̀lɛ̀  to sell 
50  lòm̀  palm fruit 
51  nṍḿ  person 
52  àlìlá  plate 
53  jáà  thing 
54  jɛ̀ɛ̀  bird 
55  ɔ́jɔ̀  eye 
56  bã́j̃ã́  catarrh 
57  ĩ̀j̃ĩ̀j̃ã̀  horse 
58  wá  we 
59  àwò  young person, child 
60  ɛ̀wɛ̀rɛ̀  children 
61  ɛ́w̃ɛ̃́  steal 
62  ìbì  sleep 
63  ììma  heavy 
64  èè  eat 
65  ólàtí  old person (ti = person) 
66  èbè  pig 
67  tèè  play 
68  íbà  yesterday 
69  ìbà  it is done (of food) 
70  àálà  the woman 
71  òlùlà  wife 
72  òbò  back 
73  ɔ̀ɔ̀  roast 
74  óó  salt 
75  òrò  hot 
76  túó  song 
77  túó tùò  sing a song (song sing) 
78  ìdò  farm 
79  ìtɔ̀  stomach 
80  óbú  door 
81  úɔ̀  sun  
82  túúnɔ̀  five 
83  èbèrè  dog 
84  ɛ̀wɛ̀rɛ̀  children 
85  òfòrò  blow with mouth 
86  ísóró  navel 
87  sĩ̀ĩ̀  sink 
88  dɛ̃́ẽ́  chief 
89  sã̀ã̀  urine 
90  óɓṍṍ  four hundred 
91  sũ̀ũ̀  stretch 
92  bṹṹ  flowing tide 
93  ónúmá  bush 
94  ònúmá  get out 
95  ònùmà  beat (drum) 
96  ɛ́wɛ̀rɛ̀  spirit 
97  ɛ̀wɛ̀rɛ̀  children 
98  òkùnà  fowl 
99  ókúná  compound