Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry IPA English 
1  ápá  wing 
2  párà  leg 
3  pèkù  bat 
4  èpèlè  trick 
5  bàà / báá  day (period of time) 
6  bìɔ̀  river 
7  ìbò  big  
8  bɔ̀m  child of someone 
9  ɓátà  faeces 
10  ɓáá  kill 
11  èɓè  carve (vb) 
12  bìè  ask 
13  táátó  three 
14  ìtà  take 
15  àtaɲà  good thing 
16  ètéɲà  possessions 
17  dàá / dàà  father 
18  dɛ̃́ɛ̃́  chief 
19  ìdò  farm 
20  ɛ̀dɛ̀lɛ̀  vulture 
21  káà  hand 
22  kéé / kèè  cut  
23  àkàdà  pepper 
24  ɓéké  fall 
25  àɡárà  lizard 
26  ã́nɡí / ã̀ŋgì  climb 
27  ìŋɡì  axe 
28  gògó  namesake 
29  kpáá  wind around 
30  kpìkpìkì  owl 
31  ákpánákpá  hawk 
32  àɡbà  bite 
33  ŋm̀ɡbé  pick 
34  èɡbèlèɡbè  name of a masquerade 
35  ɔ̃́ŋmɡbĩ̀ã̀  robe 
36  àrɪ̀  catch 
37  kàrɪ̀  curse 
38  ìrì  thread 
39  fàà  say 
40  fɛ́rɛ́fɛ́rɛ́  light (not heavy) 
41  áfààmà  she said 
42  èbèrè  dog 
43  ɛ̀wɛ̀rɛ̀  children 
44  òfòrò  blow with mouth 
45  ɔ́sɔ́rɔ́  navel 
46  válà  sail (from Portuguese) 
47  èvè  throw 
48  ídʒá  cooking pot 
49  ìdʒè  death 
50  ádʒáré or i  rust 
51  álàɣà  madness 
52  lɛ̀lɛ̀  to sell 
53  lòm̀  palm fruit 
54  nṍḿ  person 
55  àlìlá  plate 
56  jáà  thing 
57  jɛ̀ɛ̀  bird 
58  ɔ́jɔ́  eye 
59  bã́j̃ã́  catarrh 
60  ĩ̀j̃ĩ̀j̃ã̀  horse 
61  wá  we 
62  àwò  young person, child 
63  ɛ̀wɛ̀rɛ̀  children 
64  ɛ́w̃ɛ̃́  steal 
65  ìbì  sleep 
66  ììma  heavy 
67  ólàtí  old person (ti = person) 
68  èè  eat 
69  èbè  pig 
70  tèè  play 
71  íbà  yesterday 
72  ìbà  it is done (of food) 
73  àálà  the woman 
74  tàà  wife 
75  òbò  back 
76  ɔ̀ɔ̀  roast 
77  óó  salt 
78  òrò  hot 
79  tùò  song 
80  túó tùò  sing a song (song sing) 
81  ìdò  farm 
82  ìtɔ̀  stomach 
83  óbú  door 
84  úɔ̀  sun  
85  túúnɔ̀  five 
86  èbèrè  dog 
87  ɛ̀wɛ̀rɛ̀  children 
88  òfòrò  blow with mouth 
89  ɔ́sɔ́rɔ́  navel 
90  sĩ̀ĩ̀  sink 
91  dɛ̃́ẽ́  chief 
92  sã̀ã̀  urine 
93  óɓṍṍ  four hundred 
94  sũ̀ũ̀  stretch 
95  bṹṹ  flowing tide 
96  ónúmá  bush 
97  ònúmá  get out 
98  ònùmà  beat (drum) 
99  ɛ́wɛ̀rɛ̀  spirit 
100  ɛ̀wɛ̀rɛ̀  children 
101  òkùnà  fowl 
102  ókúná  compound