Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Orthography Transcription English 
1  paart poːɾt  gate 
2  board boːɾt  orchard 
3  held ɦɛlt  hero 
4  helder ɦɛldɾ̩  clear, bright 
5  sorg sɔːɾx  care, concern 
6  sorge sɔːɾgə  provide for 
7  erg ərx  suspicion 
8  erger ərgɾ  annoy 
9  dop dɔp  a covering 
10  top tɔb̥  toil 
11  dopper dɔpɾ̩  baptism 
12  dobber dɔbɾ̩  a float 
13  kas kɑs  box 
14  las lɑs  a seam 
15  ghaap gɑːp  succulent 
16  gaap xɑːp  yawn 
17  goed xut  good 
18  giet çit  pour 
19  gee çeː  give 
20  jee jeː  ohdearǃ 
21  gejoú xeĵɑu  hissing 
22  gehoú xeɦɑu  kept 
23  hemel ɦeːml̩  shy 
24  wemel veːml̩  swarm 
25  tweë tweː  two 
26  treë treː  pace, step 
27  wat vɑt  which, who 
28  fat fɑt  swell 
29  wal vɑl  embankment 
30  val fɑl  trap 
31  swang sw̥ɑŋ  vogue 
32  swam sw̥ɑm  fungus 
33  mag mɑx  strength, power 
34  nag nɑx  night 
35  sif səf  strainer 
36  sin sən  a liking 
37  franje frɑɲə  fringe 
38  franke frɑŋkə  franc 
39  plantjie plɑɲci  small plant 
40  platjie plɑici  little plate 
41  mandjie mɑɲci  basket 
42  mannetjie mɑnɛci  little man 
43  hoekie ɦuci  little corner 
44  hoekie ɦuk  a corner 
45  sjef ʃɛf  chief, chef 
46  tref trɛf  hit 
47  tjek tʃɛk  cheque 
48  jek jɛk  a rough person 
49  riet rit  reed, thatch 
50  rot rɔːt  rat 
51  dief dif  thief 
52  dier diːr  animal 
53  wiek vik  wing 
54  wiel viːl  wiel 
55  vee feː  cattle 
56  veel feːl  endure 
57  leer leːr  leather 
58  leër leːər  army 
59  lêer lɛːr  register 
60  dè dɛ  takeǃ here you areǃ 
61  dê dɛː  nowǃ seeǃ 
62  wes vɛs  west 
63  wens vɛ̃ːs  wish, desire 
64  pas pɑs  permit 
65  paas pɑːs  Easter 
66  kas kɑs  box 
67  kaas kɑːs  cheese 
68  kans kɑ̃ːs  chance 
69  pont pɔ̃t  ferry-boat 
70  pond pɔ̃ːt  pound 
71  mor̂e mɔːɾə  morning 
72  mor mɔɾ  grumble 
73  osse ɔːsə  ofer 
74  onse ɔ̃ːsə  our 
75  lose loːsə  sly 
76  losse lɔːsə  lynxs 
77  hoekie huci  little corner 
78  hoedjie huici  little hat 
79  soes sus  drowsiness 
80  soel suːl  balmy, sultry 
81  wit vət  white 
82  wîe vəːʔə  wedge 
83  pit pət  core of tree 
84  pitté pə'tə  cores 
85  pítte pətə  dibs 
86  skuun skyːr  barn 
87  skuwe skyvə  shy 
88  muur myːr  wall 
89  nuus nys  news 
90  skeut skøt  shoot, dash 
91  skeur skør  tear, crack 
92  neus nøs  nose 
93  neul nøːl  pester 
94  rug rœx  back 
95  rûe rœːʔə  backs 
96  brug brœx  bridge 
97  brûe brœːʔə  bridges 
98  ei əi  cheaper 
99  my məi  avoid, shun 
100  tyg təix  begin, undertake 
101  tuig tœyx  harness, gear 
102  tuig tœy  guy 
103  tuit tœyt  spout 
104  ou ɑu  (old) chap 
105  ui œy  onion 
106  aai ɑːi  caress 
107  ai ɑi  dammit 
108  aía ɑiɑ  old Bonter woman 
109  baaie bɑːiə  bay, gulf 
110  baie bɑiə  very much 
111  boíkot bɔːikɔt  boycott 
112  báin bɔːĩn  at the top 
113  nôi nɔːi  mistress 
114  nooi noːi  mistress 
115  mooi moːi  beautiful 
116  foei fui  pshaw 
117  fooi foːi  gratuity 
118  meeu miu  sea gull 
119  meeu meː  with 
120  spreeu spriu  starling 
121  sproei sprui  thrush 
122  Ons is almal feitlik seker dat die karretjie om die draai sal kom õːs əs ɑlmɑl fəitlək sɛːkr̩ dɑt diː karici ɔm diː drɑːI sɑl kɔm  All of us are relatively sure that the small car will come around the corner.