Use the form below to create Unicode IPA characters that you can enter into your browser's search field. (Pop-ups must be enabled.)

   Enter a standard character and Right-Click (Macintosh Ctrl + Click) for similar IPA characters.

   Double-click for an interactive IPA chart.

Copy the results of your search, and paste them (Ctrl + V) into your browser's search box (Edit > Find) to search for that symbol.
(You may need to click outside of the form before using Find to locate the sound.)

(The unicode entry tool was developed by the Linguist List. To obtain it for use in other web pages click here)

Entry Sound Illustrated Arrernte, Eastern Orthography English
1  pe peke  maybe 
2  pe apere  gum tree 
3  pe iperte  deep 
4  pe kaperte  head 
5  pe tyepatyepe  energetic 
6  pe angepe  crow 
7  ke kele  all right 
8  ke akeke  cut 
9       
10  ke artekerre  root 
11  ke kereke  for meat 
12  ke kake  elder brother 
13       
14  the the 
15  the thetheke  red 
16  the atheme  grinds 
17  the atherramatherre  four 
18  the alethange  stranger 
19  the apethe  pouch 
20  tye atyeye  younger brother 
21  tye atyewe  mate 
22  tye petyeke  came 
23  tye antyetyerre  frog 
24  tye metye  blunt 
25  tye utyewe  thin 
26  te tenkwelknge  nasal mucus 
27  te atetherre  budgerigar 
28  te ite  throat 
29  te itelareme  remembers 
30  te uterne  summer 
31  te kwetere  nulla-nulla 
32  te atyete  soft 
33  rte rterte  wet ground 
34  rte rterneke  straightened 
35  rte artepe  back 
36  rte apwerteke  hailstone 
37  rte arerte  deaf 
38  rte atnerte  stomach 
39  pa parlkenge  kingfisher 
40  pa aparre  butt of spear 
41  pa arlpatye  ringneck parrot 
42  pa kwepalpale  bellbird 
43  pwe pwenge  blind 
44  pwe apwerte  stone 
45  pwe pwelpwele  thumb 
46  pwe artnepwe  swamp 
47  pwe arrpwere  magpie 
48  pwa pwape  whirlwind 
49  pwa pwarrtyeme  shining 
50  ka karnemarre  leech 
51  ka akangkeme  smiling 
52  ka pekathe  half-caste 
53  kwe kwetere  nulla-nulla 
54  kwe akweke  small 
55  kwe ikwere  for him 
56  kwe thakwere  mouse 
57  kwe kakweke  bit 
58  kwe angayakwe  hungry 
59  kwa kwatye  water 
60  kwa akwangenye  left (hand) 
61  tha tharre  numb 
62  tha athathe  before 
63  tha arethape  baby 
64  tha angkethakwe  thirsty 
65  thwe ithwenge  maybe 
66  tya tyape  edible grub 
67  tya atyanke  builant 
68  tya mpetyane  skin name 
69  tywe tywepmare  fingernail 
70  tywe atywe  calf of leg 
71  ta takwe  windbreak 
72  ta atantheke  speared 
73  twe atweme  hits 
74  twe atwetyeke  to hit 
75  twa atwatye  gap 
76  twa atwakeye  wild orange 
77  rta angkertangkerte  type of lizard 
78  rtwe artwe  man 
79  rtwa artwaye  hey, man! 
80  t kwete  still 
81  rt kwerte  smoke 
82  t atweke  hit 
83  rt artweke  for the man 
84  th atheke  ground up 
85  rt arteke  built 
86  rt rterte  wet ground 
87  th itethe  alive 
88  me me  here it is 
89  me merne  tucker 
90  me amenge  fly 
91  me imerneme  showing 
92  me atyemeye  mother’s father 
93  nge ngentye  soakage 
94  nge ngenhe  you (object) 
95  nge tangentyele  together 
96  nge atyenge  for me 
97  nhe nhenhe  this 
98  nhe anherre  husband’s mother 
99  nhe nthenhenge  where from? 
100  nhe awenhe  father’s sister 
101  nye nyemale  rat 
102  nye anyente  one 
103  nye unyerre  mountain devil 
104  nye alenye  tongue 
105  ne aneme  sitting 
106  ne ineme  gets 
107  ne anewe  spouse 
108  ne anetyene  will stay 
109  rne arne  tree 
110  rne merneke  for tucker 
111  rne tranele  in a coolamon 
112  rne uterne  summer 
113  ma marle  girl 
114  ma amake  elbow 
115  ma remaye  type of goanna 
116  mwe mweratye  wife’s mother 
117  mwe mweremwenke  blowfly 
118  mwa mwarre  good 
119  mwa mwantye  carefully 
120  nga angayakwe  hungry 
121  nga angale  skin name 
122  nga pengarte  skin name 
123  ngwe angwenhe  who 
124  ngwe ingwe  night 
125  ngwe ingwenthe  tomorrow 
126  ngwa ingwartentyele  all night 
127  nha nhakwe  over there 
128  nha awenhatye  my father’s sister 
129  na name  grass 
130  na anamirreme  shifting 
131  na inarlenge  porcupine 
132  na penangke  skin name 
133  nwe anwerne  we (plural) 
134  nwe inurle  spider 
135  nwa anwakerre  we (plural, e.g. father and children) 
136  rna arnartne  scrub 
137  rna mpwernatye  my brother-in-law 
138  n aneke  stayed 
139  rn arneke  for a stick 
140  n kngetyene  will carry 
141  n angkwene  cockatoo 
142  rn ngkwerne  bone 
143  nh anherre  husband’s mother 
144  n anerreme  sit together 
145  ng angente  mirage 
146  ny anyente  one 
147  ng arlenge  far 
148  ny alenye  tongue 
149  ng mpenge  cooked 
150  ny mpenye  left over 
151  nh iwenhe  what 
152  rn iwerne  threw 
153  nh yanhe  that 
154  rn uyarne  in vain 
155  nh nthenhe  where 
156  rn ntherne  gave 
157  pme apmere  camp 
158  pme ipmenhe  mo. mo. 
159  knge akngeke  carried 
160  knge ikngerre  east 
161  knge alknge  eye 
162  thne uthneke  bit 
163  thne ingwethnele  dawn 
164  tnye tnyeke  dug 
165  tnye atnyeke  fell 
166  tne tneme  standing 
167  tne atneme  yamstick 
168  tne arrutnenge  wild passionfruit 
169  rtne artneme  is crying 
170  rtne kertne  top 
171  pma irlpmane  worker ant 
172  pmwe pmwerrke  tomorrow 
173  pmwe apmwe  snake 
174  pmwa pmwarepmware  water beetle 
175  kng kngakeke  cut out 
176  kng alkngatherrke  cat 
177  kng akngwelye  dog 
178  kng kngwarraye  (skin name) 
179  thn uthnaye  bite 
180  tny atnyatye  mo. bro. 
181  tn atnakerte  buttocks 
182  tn atnwerte  curled up 
183  tn atnware  heel 
184  rtn atertnaye  squat 
185  rtn artnwere  wild 
186  lhe lhere  creek 
187  lhe alhe  nose 
188  lye antulye  shade 
189  lhe ulhelke  blue-tongue liz. 
190  lye lyeke  prickle 
191  lye i/alye  boomerang 
192  lhe arelhe  woman 
193  lye ulyepere  thigh 
194  le alepe  firestick 
195  le ahelhele  on the ground 
196  rle arletye  raw 
197  rle aperle  fa. mo. 
198  lh alhaye  go 
199  lh alhwe  blood 
200  lh alhwenge  burrow 
201  lh lhwampe  orphan 
202  ly intelyapelyape  butterfly 
203  ly alyeke  stone knife 
204  ly ilywaye  take it down 
205  la langkwe  wild banana 
206  la alarte  point 
207  lwe ilweke  died 
208  rla urlarele  on purpose 
209  rlwe arlwekere  sg women’s camp 
210  rla alyelherlaneme  is singing 
211  lh alheme  goes 
212  l aleme  liver 
213  l alaye!  look out! 
214  l alaye  ocean 
215  lh pelhe  spit 
216  l ingwele  in the night 
217  l alte  hair 
218  rl arlte  day 
219  rre arrentye  devil 
220  rre irretye  eagle hawk 
221  rre ankerre  coolibah 
222  rre angkerreme  talking 
223  we weke  hit (throwing) 
224  we iweke  threw 
225  we artewe  turkey 
226  he aherre  kangaroo 
227  he ahentye  throat 
228  ye ayenge 
229  ye yenpe  skin 
230  ye meye  mother 
231  re re  he 
232  re areke  saw 
233  re ure  fire 
234  re alkere  sky 
235  rra arrakerte  mouth 
236  rra irrarirre  be lonely 
237  rrwe arrwe  rock wallaby 
238  wa warle  house 
239  wa arlewatyerre  goanna 
240  ha ahakngerre  dangerous 
241       
242  ya yaye  elder sis. 
243  ya yalke  wild onion 
244  ya uyarne  in vain 
245  ywe aywe  old man 
246  ywe yweke  I don’t know 
247  ywe aywerte  spinnifex 
248  ywa aywaye!  hey, old man! 
249  ra araye  look 
250  ra ranterante  same 
251  rwe rwelyerwelye  horn 
252  r ankere  spinnifex wax 
253  rr arreme  louse 
254  r areme  sees 
255  mpe mpenge  cooked 
256  mpe ampe  child 
257  mpe ampere  knee 
258  ngk ingke  foot 
259  ngk angkulye  cloud 
260  nth ntheme  gives 
261  nth nanthe  horse 
262  nth ingwenthe  tomorrow 
263  ntye ntyerneke  smelt 
264  ntye antyeme  rides 
265  ntye angkentye  speech 
266  nte ntuye  wife’s fa. 
267  nte antere  fat 
268  nte alkngirnte  sideways 
269  rnte arntengatye  my sis-in-law 
270  rnte urnteme  dancing 
271  rnte alkngarnte  eyebrow 
272  mp ampatye  my sis’ child 
273  mp ampwe  old 
274  mp mpwepe  middle 
275  mp mpwaltye  frog 
276  ngk ngkarte  God 
277  ngk ingkwe  nearly 
278  ngk ngkwarle  alcohol 
279  nth nthakentye?  how many? 
280  nty ntyange  permanent (water) 
281  nty antyweme  drinking 
282  nty antywaye!  drink! 
283  nt ntarne  shallow 
284  nt intwarre  over there 
285  rnt mparntarenye  ASp person 
286  rnt arntwerreme  growling 
287  i thipe  bird 
288  i amirre  woomera 
289  i utyipme  rib 
290  i artitye  teeth 
291  i arrirlpe  sharp 
292  i antyipere  bat 
293  i intepinteme  is lying 
294  i alwelileke  took off (clothes) 
295  i amiwarre  Milky Way 
296  u apure  ashamed 
297  u kutne  ignorant 
298  u amulte  arm 
299  u purrke  tired 
300  u akunye  poor fellow 
301  u artule  plain 
302  u arrutne  chin 
303  u alturle  west 
304  u ulampulampe  heron 
305  a kake  elder bro. 
306  a kwarte  egg 
307  nC lhenpe  armpit 
308  nC awenke  young woman 
309  nC lthankwe  wet 
310  nC intyware  heron sp. 
311  NN inngerre  face 
312  rnC arnperrke  certipede 
313  rnC arnkentye  sg men’s camp 
314  rnC arnkwertarnkwerte  crooked 
315  NN iltyarnme  yabby 
316  NN aternnge  dirty 
317  lC alpeke  went back 
318  lC alkwerte  shield 
319  lC iltye  hand 
320  lC iltywiltye  grasshopper 
321  lCN ulpmernte  dust 
322  lCN alkngenthe  flame 
323  lCN alkngwirreme  forgets 
324  rlC arlpe  ear 
325  rlC rlke  wind 
326       
327  rlC arlkweke  ate 
328  rlCN irlpmenye  ashes 
329  rlC arltwe  empty 
330  lhC ulthentye  heavy 
331  lyC inteltye  grasshopper 
332  rrC iparrpe  quick 
333  rrC arrpwere  magpie 
334  rrC arrkernke  bloodwood 
335  rrC irrkwentye  policeman 
336  rrC irrtyarte  spear 
337  rrCN akurrknge  brain 
338  rrCN arrtnyiweke  skinned 
339  rrC arrthwarrthwa  nightjar 
340  u apurte  clump 
341  we kwenye  lacking 
342       
343       
345       
346       
347       
348       
349       
350       
351       
352